Solidariteit naar bevolkingsgroepen

Solidariteit in verscheidenheid is mogelijk binnen de wetgeving van ons land. Geweldig!! Op deze manier is solidariteit hét kenmerk van het verantwoord omgaan met onze historische waarden, waaronder gewetensvrijheid.

‘Draagt elkanders lasten’

Onze wetgeving behelst allerlei “spelregels” over hoe met elkaar om te gaan op verschillende gebieden. Zo ook op het gebied van voor ons onzekere voorvallen. Denk daarbij aan de verplichting tot het afsluiten van een ziektekostenverzekering en bijvoorbeeld aansprakelijkheidsverzekering wil je in een auto mogen rijden. Echter door deze verplichting weten we dat er mensen in gewetensnood komen. Deze mensen zien het als hun eigen verantwoordelijkheid dat “risico” te nemen. Dit vanuit het besef, dat voorspoed en tegenspoed hen niet toevallig overkomen, maar dat alles door God wordt bestuurd. Zij kunnen daardoor vanuit hun geweten geen verzekering afsluiten. Wanneer er een schade ontstaat door een ongeval met een motorvoertuig, dan helpen deze mensen elkaar onderling onverplicht vanuit de bijbels notie: “draagt elkanders lasten”.

Vrijstelling

Het is dan ook zeer prijzenswaardig, dat onze overheid als wetgever, hiertoe de mogelijkheid biedt. Zo kan iedereen, die vanuit zijn/haar hart dat meent, vrijstelling verkrijgen voor de genoemde verplichtingen. Dat gaat niet vanzelf. Daartoe moet een verzoek bij de overheid worden ingediend. De overheid toetst de aanvraag en verleent, wanneer mogelijk, schriftelijk vrijstelling van de verzekeringsplicht.

Schadeloos stelling

Dit betekent in de praktijk, dat de niet-verzekerde bij een claim de rekening zelf moet betalen. Zowel de schade van zichzelf als die van derden. Uiteraard wordt schade aan derden alleen betaald, als de schuldvraag bewezen is. In sommige situaties wordt de schuldvraag door de rechter bepaald. Ook de hoogte van de schade dient vastgesteld te worden samen met de veroorzaker en eventueel diens deskundige. Of onverhoopt via de rechter.

In geval de veroorzaker over onvoldoende financiële middelen beschikt om de schade zelf te betalen dan kan het Waarborgfonds Motorverkeer deze voorschieten. Dit betekent, dat de benadeelde schadeloos wordt gesteld. Het Waarborgfonds zal een betalingsregeling met de veroorzaker treffen.

Een voorbeeld van solidariteit in verscheidenheid!

foto-leendert-wijmaalen-fmg

Over de auteur

Leendert Wijnmaalen is bestuurslid van en adviseur voor de SGV. Ruim 33 jaar was hij bankdirecteur. Daarnaast was hij ondermeer jaren (dagelijks) hoofdbestuurslid van de Nederlandse Patiëntenvereniging en lid van de LPCF. Tevens van een onderwijsinstelling voor voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs. Maar ook Hoofdingeland van het Hoogheemraadschap Alblasserwaard Vijfheerenlanden en voorzitter van Stichting Landbouw en Milieu Provincie Utrecht. Momenteel functioneert hij als wethouder economische zaken en financiën.

Meer lezen?

Kies rechts in het menu het volgende verhaal over solidariteit dat u wilt lezen of ga terug naar de overzichtspagina.