Fraude

Vertrouwen

Vertrouwen is de basis van het financiële stelsel en vormt een onderdeel van de relatie met onze klanten. Het is in de verzekeringsbranche bekend dat er een kleine groep is die misbruik maakt van dat vertrouwen en daarom is fraude- en criminaliteitsbeheersing een belangrijk onderwerp. Het bestrijden van fraude en verzekeringscriminaliteit moet onterechte uitkeringen voorkomen. De premie voor verzekeringen wordt namelijk onder meer bepaald door de, ook onterechte, schade-uitkeringen. Onterechte uitkeringen veroorzaken dus in feite een te hoge premie en dat is nadelig voor (onze) verzekerden. Anders gezegd: de eerlijke klanten betalen voor de oneerlijke klanten. Ook kunnen sommige vormen van verzekeringsfraude, zoals opzettelijke brandstichting, gevaarlijk zijn voor mensen en goederen. Het beheersen van fraude en verzekeringscriminaliteit is dan ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid en de Vereende (inclusief de entiteiten waarover zij het management voert c.q. diensten aan verleent) heeft beleid op dit gebied vastgelegd. 

Bijzondere positie

Daarbij moet aangetekend worden dat de Vereende in deze wel een bijzondere positie heeft. Zij verzekert immers ook (rechts)personen die door andere maatschappijen geweigerd worden op grond van hun (verzekerings)verleden. Bijvoorbeeld wegens gepleegde verzwijging of schadeverleden. Dit kan tot gevolg hebben dat de Vereende bewust, zij het op bijzondere condities, risico’s verzekert van (rechts)personen met een fraudeverleden. 

Wat is fraude?

Verzekeringsfraude is het opzettelijk misleiden van onze organisatie met als doel een uitkering of prestatie te verkrijgen zonder dat daar recht op is. Enkele voorbeelden zijn:

 • / Het niet eerlijk opgeven van informatie bij het aanvragen van een verzekering;
 • / Het niet eerlijk vertellen wat er gebeurd is of achterhouden van informatie bij het claimen van een schade;
 • / Het veranderen van bedragen op facturen;
 • Valse documenten indienen;
 • Een afgewezen schade opnieuw indienen met een ander verhaal.

 

Wat doen wij bij een vermoeden van fraude?

Wanneer wij vermoeden dat er sprake is van fraude, dan doet onze afdeling Speciale Zaken zorgvuldig onderzoek. Zij kunnen op verschillende manieren onderzoek doen, bijvoorbeeld:

 • / Gebruikmaken van informatie uit de databank van Stichting CIS en andere openbare bronnen;
 • / De oorzaak van de schade onderzoeken met behulp van een brand(technisch) onderzoek, sporenonderzoek of ongevallenanalyse;
 • / Het controleren van documenten en/of nota’s op echtheid;
 • / Het interviewen van personen;
 • / Onderzoek doen naar gedragingen door middel van interviews of observaties.

Wij houden ons aan de wet- en regelgeving en onderschrijven:

 • / Het Protocol Verzekeraars en Criminaliteit
 • / Het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen
 • / De Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars
 • / De Gedragscode Persoonlijk Onderzoek.  

Gevolgen van fraude?

Na het vaststellen van fraude kunnen wij de volgende maatregelen nemen:

 • / Schade niet uitkeren;
 • / Onterecht uitgekeerde schade terugvorderen;
 • / Terugvorderen van onderzoekskosten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen interne en externe onderzoekskosten. In het geval van fraude worden beide kosten teruggevorderd. Er geldt een standaard schadevergoeding van € 532,- voor interne onderzoekskosten. Dit bedrag wordt verhaald door Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling (SODA). Ook alle kosten voor het uitvoeren van extern onderzoek worden in rekening gebracht. Meer informatie staat op https://www.so-da.nl
 • / De polis beëindigen.
 • / De fraude, met uw persoonsgegevens melden op waarschuwingslijsten die toegankelijk zijn voor andere financiële dienstverleners waardoor het moeilijker wordt een verzekering tegen een normale premie af te sluiten. Zie voor meer informatie hierover Protocol Incidentenwaarschuwingssystemen Financiële Instellingen
 • / Aangifte doen bij de politie.

Als wij fraude vaststellen en maatregelen nemen, dan informeren wij de betrokkene altijd schriftelijk per post en indien mogelijk per e-mail.

Welke maatregelen genomen worden hangt af van de ernst en omvang van het fraudegeval. 

Vragen?

Heeft u vragen over ons fraudebeleid, neem dan contact met ons op en stuur een e-mail aan specialezaken@vereende.nl.