Wat is het effect van quantumtechnologie en robotics op de schadeverzekeringsbranche?


1 juli 2021 - De Vereende heeft als belofte: de zekerheid waar de tijd om vraagt. Wij bieden oplossingen voor maatschappelijke issues in de schadeverzekeringsbranche. Daarvoor is het niet alleen belangrijk te focussen op welke zekerheid nú nodig is, maar kijken we ook naar de toekomst kijken. Daarom vroegen we trendwatcher Jesse van Doren naar zijn verwachtingen over zaken die voor schadeverzekeraars gaan spelen rond 2030. Hij ziet 6 trends. Per nieuwsbrief zullen we een trend bespreken. Deze nieuwsbrief bespreken we de derde trend. Wat houdt de trend in? En hoe belangrijk vindt de schadeverzekeringsbranche deze trend?

Hiervoor hebben we een klein onderzoek opgezet. We hebben aan assurantieadviseurs in een enquête gevraagd welke van deze trends zij het meest belangrijk vinden. Daarnaast hebben we het Verbond van Verzekeraars, VVP, AMweb, Adfiz en NVGA deze trends voorgelegd. Elke besproken trend wordt toegevoegd aan deze pagina.

Trend 3: Quantumtechnologie en Robotics

Nieuwe technologieën zullen ons bestaan in 2030 veiliger maken, maar kunnen ook een bedreiging vormen. Jesse verwacht vooral veel innovaties door de ontwikkeling van quantumcomputers. “Dat zijn een nieuw soort computers waarbij de processor gebruik maakt van de principes van de quantummechanica. Zo'n processor kan in één keer, parallel, dezelfde berekeningen uitvoeren over een zeer grote hoeveelheid data, die een normale computer alleen na elkaar kan uitvoeren. Er wordt nu veel onderzoeksgeld in gestoken. Bij Google is in 2019 een quantumprocessor genaamd Sycamore ontwikkeld, waarvan geclaimd werd dat deze een complexe berekening in drieënhalve minuut (200 seconden) kon doen, waar een gewone computer 10.000 jaar voor nodig zou hebben. Nederland is een mondiale koploper op het gebied van quantumtechnologie. Om deze leidende positie behouden is de Nationale Agenda voor Quantumtechnologie opgesteld. Zo is QuTech, een samenwerkingsverband tussen de Technische Universiteit Delft en onderzoekscentrum TNO, bezig met onderzoek naar de mogelijkheden van quantumtechnologie. Deze prominente rol van Nederland in quantechnologie kan op termijn veel banen opleveren.”

“De mogelijkheden van de gigantische toename van de rekencapaciteit zijn oneindig. Om een paar voorbeelden te noemen: quantumsensoren voor zelfrijdende auto’s, waarmee ze bijvoorbeeld veel beter door dichte mist kunnen navigeren; veel accuratere voorspellingen van het weer en van klimaatverandering – vaak gebaseerd op gegevens over tientallen jaren; veel nauwkeuriger metingen van vulkanische activiteit; quantumradars waarmee de scheepvaart zelf de weersverwachting kan uitlezen. Door de ontwikkeling van quantumradars wordt deze techniek betaalbaarder en beter. Verzekeraars zouden het kunnen aangrijpen om er korting mee te kunnen bieden op de premie. Met deze radars kunnen namelijk veel schades worden voorkomen. ”

Big data

“Door gebruik van quantumcomputers kunnen ook big data nog beter geanalyseerd worden. Big data zullen daarom alleen nog maar belangrijker worden. Big data-analyses worden nu al gebruikt bij terrorismebestrijding: beelden van situaties, gezichtsexpressies, lichaamstemperatuur, gedrag op sociale media worden op Schiphol ingezet om mensen bij de douane eruit te pikken.

Helpdesks en call centers van verzekeraars kunnen er op eenzelfde manier gebruik van maken om fraude op te sporen. Via bijvoorbeeld data over stemgebruik aan de telefoon. Daarnaast bieden Big data de verzekeraars steeds meer mogelijkheden om persoonlijke gegevens te verkrijgen van hun klant – veel meer dan via differentiatie op bijvoorbeeld postcode en daarmee  verder te differentiëren qua premie.  

Spanningsveld

“Die trend leidt wel tot een spanningsveld: hoe meer de premies worden gedifferentieerd, hoe geringer de solidariteit, die toch de basis vormt van verzekeren. Als verzekeraars steeds beter hun premies op het individu kunnen afstemmen, betaalt iedereen uiteindelijk zijn eigen risico. Dat legt een tijdbom onder de verzekeringsgedachte. Voor sommigen zal de premie dan onbetaalbaar worden.”

Robotics

“Ook robotics kunnen helpen bij het voorkomen of verminderen van schades. Een praktijkvoorbeeld: een van mijn bedrijven ontwikkelt slimme trackers die temperatuur en luchtvochtigheid meten. Ze zijn goedkoop en kunnen massaal ingezet worden in het goederenvervoer. Zo kregen wij een vraag over een periodiek internationaal transport in de foodsector, waarbij de lading steeds in bedorven staat arriveerde. Niemand wist waar het aan lag. Er was sprake van meerdere vervoerders die allemaal hun eigen traject maten, maar niemand mat de reis van de goederen van begin tot eind. Totdat we een tracker mee stuurden. Toen bleek dat bij een transfer in Dubai de lading uit het vliegtuig werd gehaald, en daar veel te lang in de hitte bleef staan.”  

“Ander voorbeeld: waterbedrijven onderzoeken nu of je met inzet van robots lekken kunt ontdekken in de leidingen. In plaats van elke zoveel meter een sensor te plaatsen, kunnen ze ook een vloot van autonome robots neerzetten die zich door de leidingen heen bewegen, om lekkages en troebel water te detecteren.”

Spanningsveld

“Ook bij deze technologie dreigt een spanningsveld, met de privacyregels. De robots van de waterleidingbedrijven kunnen, in rioolbuizen geplaatst, al het coronavirus traceren. Krijgt straks elk huishouden een eigen sensortje onder de grond om (risico’s op) ziektes te meten?” 

Wat vindt de schadeverzekeringsbranche?

Assurantieadviseurs
De verwachting van de assurantieadviseurs is dat quantumtechnologie en robotics ertoe zullen leiden dat klanten die bepaalde preventieve maatregelen nemen korting krijgen. Het effect van quantumtechnologie op de schadeverzekeringsbranche wordt met een 5,4 op een tienpuntsschaal niet hoog ingeschat. Het effect van robotics wordt met een 6,1 iets hoger ingeschat.

Verbond van Verzekeraars
Ferdinand Soeteman, manager sector Schadeverzekeringen bij het Verbond van Verzekeraars stelt dat het hier met quantumtechnologie en robotics gaat om moderne technologie die wordt ingezet om schade te voorkómen. “Hoewel het een heel nieuwe wereld is, zal de uitwerking ervan naar mijn mening niet anders zijn dan van klassieke preventiemaatregelen. Nu heb je hang- en sluitwerk dat inbraak voorkomt en waarmee verzekerden korting kunnen krijgen op de premie. Voortschrijdende techniek zal een zelfde uitwerking hebben. Ook die zal ofwel verplicht worden gesteld voor polishouders ofwel facultatief ingezet worden met een korting op de premie.”

AMweb
Theo van Vugt, hoofdredacteur AMWeb ziet zie twee ontwikkelingen: “Aan de ene kant zijn de grote verzekeraars enorm aan het digitaliseren en robotiseren. Alles moet sneller en efficiënter, verzekeringen worden steeds meer gemodelleerd, gestandaardiseerd. Aan de andere kant is daar de klant, die vaak niet binnen een standaard past. En die in een noodgeval liever een mens aan de telefoon krijgt dan zich door een belmenu te moeten worstelen. Dat biedt ruimte voor de kleinere aanbieders. Zij automatiseren natuurlijk ook, maar hanteren meer de menselijke maat. Met name voor zakelijke klanten is dat prettig. Die betalen misschien graag een hogere premie als daartegenover meer menselijk contact en begrip staan.”

VVP
Willem Vreeswijk, hoofdredacteur VVP Online, oprichter Delf je eigen goud en medeoprichter New Financial forum denkt dat je met korting op de premie verzekerden kan sturen. “Maar korting is niet alles. Als altijd de goedkoopste verzekeraar de beste zou zijn, dan hadden we nog maar één verzekeraar in Nederland. Het gaat ook om gemak, een goed gevoel en vertrouwen. Als je op de juiste tijd en plaats iets noodzakelijks aanbiedt, dan doe je het beter dan de concurrent.

En ook hier kun je weer de vraag stellen: wat voor wereld willen we met zijn allen? Verzekeraars kunnen hun klanten beïnvloeden door ze niet (alleen) bewust te maken van de grote gevolgen van een schade, maar ook door iets aantrekkelijks aan te bieden, dat verder gaat dan alleen de eigen portemonnee. Als je het inzet om mooie oplossingen te brengen waar iedereen baat bij heeft, dan krijg je mensen misschien sneller mee en worden ze meer betrokken bij je bedrijf, bij waar jouw bedrijf voor staat. Anders gezegd: big data worden in het algemeen beschouwd als een goudmijn, maar de vraag is wel voor wie dat goud dan bestemd is. Voor het bedrijf zelf of voor de samenleving. Alleen big data gekoppeld aan ethiek zijn een ware goudmijn.”

NVGA
Stefan Bell, bestuurslid bij NVGA verwacht dat robotics en quantumtechnologie zeker een bijdrage kunnen leveren aan schadepreventie. “Bijvoorbeeld bij brandpreventie: een tool die kan zien dat een pan te lang op het kooktoestel staat en dan automatisch uitschakelt. Of een tool die een melding geeft als er een storm verwacht wordt, zodat je de tuinmeubels binnen kunt halen en de schutting vastzetten. Door dit soort maatregelen wordt de schadelast lager. Verzekeraars kunnen klanten verleiden met een lagere premie om die maatregelen te nemen. Wel denk ik dat deze maatregelen pas op lange termijn in zwang komen. Vóór een meerderheid van de 18 miljoen Nederlanders ze gebruiken, ben je jaren verder.” 

Adfiz
Enno Wiertsema, directeur Adfiz. Preventiemaatregelen kunnen verplicht worden gesteld, waarna de premie daalt, of klanten die bepaalde preventieve maatregelen nemen, ontvangen korting op hun premie. Beide opties zijn mogelijk. Ik verwacht dat korting op de premie wel even kan helpen om een klant ergens toe aan te zetten – bijvoorbeeld een investering t.b.v. preventie te doen – maar het voorkómen van schade blijft voor een klant vele malen belangrijker dan een iets lagere premie. Het is dus niet doorslaggevend.

Daarbij komt ook een ander aspect kijken: aan quantumtechnologie en robotics zitten privacy-aspecten. En ik verwacht dat de privacyregels eerder strenger zullen worden dan soepeler. Als moderne technologie inhoudt dat er allemaal gegevens van de verzekerde gebruikt gaan worden – anders dan geanonimiseerd – dan kan dat nog wel eens een showstopper zijn. Dus deze maatregelen mogen wat mij betreft alleen als de klant niet gedwongen wordt ze te delen. 

Conclusie

Quantumtechnologie en Robotics biedt veel perspectief voor het voorkomen  en verminderen van schade. Dit zal korting of lagere premies tot gevolg hebben. Beide ontwikkelingen leiden ook tot een spanningsveld. Hoever moet en kan men gaan bij het differentiëren van premies en het gebruik maken van data.