Is voldoen aan het Bouwbesluit garantie voor acceptatie van een opstalverzekering?


8 februari '23 - Als je in Nederland wilt gaan (ver)bouwen moet je je op dit moment houden aan de eisen van het Bouwbesluit. Doe je dat niet dan krijg je geen omgevings(bouw)vergunning om de bouw te laten plaatsvinden. Is het houden aan het Bouwbesluit en het hebben van een vergunning ook voldoende voor de acceptatie van een opstalverzekering? Worden daarbij dezelfde eisen gesteld?

Voorschriften uit het Bouwbesluit (Bor)

Het Bouwbesluit bevat alle bouwtechnische voorschriften voor bouwwerken in Nederland en zorgt ervoor dat deze voorschriften in heel Nederland gelijk zijn. De voorschriften zijn gericht om ongevallen te voorkomen  en gebruiksveiligheid van een bouwwerk te waarborgen.

De voorschriften uit het Bor zijn de minimum eisen waar je met een bouwwerk aan moet voldoen. Het gaat daarbij om zaken op het gebied van veiligheid, gezondheid van de gebruikers, bruikbaarheid en energiezuinigheid. Uiteraard speelt ook brandveiligheid een belangrijke rol. De brandveilige voorschriften in de Bor hebben alleen betrekking op de bouwkundige aspecten met als hoofddoelen; brandgevaarlijke situaties voorkomen, ontwikkeling van brand en rook beperken en op een veilige wijze kunnen vluchten waardoor ongevallen worden beperkt of voorkomen.

Van Bor naar Bbl

Op 1 januari 2024 (was oorspronkelijk gepland op 1 juni 2023 maar werd op 26 januari 2023 uitgesteld door minister de Jonge) treedt de Omgevingswet in werking en gelijk daarmee vervangt het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) de huidige Bor. Het Bbl bestaat voor het grootste gedeelte uit de huidige bouwtechnische voorschriften van het Bor. Maar er zijn ook verschillen. De omgevingsvergunning brandveilig gebruik, zoals is beschreven in artikel 2.2 van het Bor vervalt volledig. Voor veel van de situaties waar volgens het Bor een vergunningsplicht geldt, zal met de inwerkingtreding van het Bbl voor een aantal typen bouwwerken alleen nog een gebruiksmeldingsplicht gaan gelden (artikel 6.7 van het Bbl).

Bouwvoorschriften en acceptatie van een verzekering

Een opstalverzekeraar is ook gebaat bij een sterk, stabiel en veilig bouwwerk. De minimum eisen uit het Bouwbesluit (of het toekomstig Bbl) en het hebben van de juiste vergunningen spelen ook zeker mee bij de beoordeling van een risico door een verzekeraar.

Is het zo dat een opstalverzekeraar een opstal altijd zal accepteren als er wordt voldaan aan de minimale vereisten uit het Bouwbesluit? Nee, dat is niet zo stellig te zeggen. Een verzekeraar kijkt immers niet alleen naar de bouwkundige eisen, maar ook bijvoorbeeld ook naar het gebruik, het type dakbedekking en welke gebouwen in de omgeving (belendingen) staan.

Rietendaken, zonnepanelen, opslag van brandgevaarlijke goederen en brandgevaarlijke werkzaamheden zijn allemaal zaken waardoor een verzekeraar zwaardere eisen zal stellen dan de minimumeisen die in het Bouwbesluit worden gesteld. 

 

Kan dan wel gesteld worden dat er geen verzekeringsdekking is als niet aan de minimumeisen uit het Bouwbesluit wordt voldaan? Ook dat is niet het geval. Dit is sterk afhankelijk van de bepalingen van  de verzekeraar in zijn verzekeringsvoorwaarden en clausules. Hierin wordt de reikwijdte van de dekking bepaald.  Denk bijvoorbeeld aan de verplichting voor het plaatsen van rookmelders in alle woningen vanuit het Bouwbesluit (per 1 juli 2022). Zoals wij eerder in onze nieuwsbrief van maart 2022 hebben aangegeven is dat voor de verzekeraars nu nog geen vereiste om een verzekering te accepteren of een schade af te wijzen, als blijkt daaraan niet is voldaan.  

Feit of fabel

De stelling “Voldoen aan het Bouwbesluit geeft geen garantie voor acceptatie van een opstalverzekering’ is dan ook een feit.

Hoewel een verzekeraar zeker zal kijken of aan de nodige vereisten en vergunningen is voldaan zal deze altijd het eigen acceptatiebeleid hanteren. Waar de regelgeving van de overheid zich (vooral) richt op de veiligheid van mens, dier en milieu, kijkt de verzekeraar (vooral) naar economische- en materiële belangen.

 

Auteur
Willem Jonkman, senior specialist verzekeringstechniek

auteur Willem_Jonkman 23