Bij een inboedelverzekering zonder verzekerde som kan er geen sprake zijn van onderverzekering


20 oktober 2021 - Feit of Fabel: Bij een inboedelverzekering zonder verzekerde som kan er geen sprake zijn van onderverzekering.

Dat was de stelling waar u deze keer op mocht reageren. Twee derde van de respondenten heeft gestemd op fabel. Het komt steeds vaker voor dat verzekeraars van particuliere brandverzekeringen geen verzekerde som meer hanteren voor de inboedelverzekering. 

Tot een aantal jaar geleden was het nog standaard gebruik om bij een inboedelverzekering een inboedelwaardemeter (IWM) in te vullen om een verzekerde som te kunnen berekenen. Op basis van demografische gegevens zoals ‘leeftijd hoofdkostwinner’, ‘gezinssamenstelling’ en netto maandinkomen wordt dan, via een puntensysteem, een inschatting gemaakt van de waarde van de inboedel. Deze inschatting wordt dan als verzekerde som op de polis geplaatst. Om teleurstelling bij schade te voorkomen, krijgt de klant garantie tegen onderverzekering, zodat er geen negatieve gevolgen zijn als de waarde onverhoopt verkeerd zou zijn ingeschat. De garantie is meestal tijdelijk en om deze te verlengen, moet de IWM opnieuw ingevuld worden. Als dat niet gebeurt vervalt de garantie.

Deze manier van werken was zoals reeds gemeld tot een aantal jaar geleden de standaard werkwijze van de meeste verzekeraars. Hier is de laatste jaren echter verandering in gekomen. Het gebruik van de IWM leidde namelijk nogal eens tot discussie. Klanten waren het niet eens met de uitkomst of hadden bezwaar tegen vragen die gesteld werden, zoals bijvoorbeeld de vraag naar het inkomen.  Geleidelijk aan zijn er steeds meer verzekeraars op zoek gegaan naar alternatieven.

Een inmiddels veel voorkomend alternatief is het afgeven van een polis zonder verzekerde som. De klant hoeft nog slechts enkele gegevens op te geven, zoals bijvoorbeeld het risico-adres. Hieruit volgt geen verzekerde som, alleen een premie. De klant kan hiermee akkoord gaan of niet, en bij akkoord komt er een polis zonder verzekerde som. Maar is de klant dan wel altijd goed verzekerd? En kan er inderdaad geen sprake zijn van onderverzekering zoals de stelling zegt? Om op deze vragen antwoord te kunnen geven, gaan we eerst wat dieper in op het begrip ‘onderverzekering’.

Onderverzekering, wat is dat eigenlijk?

Het begrip onderverzekering wordt uitgelegd in de wet. Allereerst staat in art. 7:955 BW dat de verzekerde som het hoogste bedrag is waartoe de verzekeraar als gevolg van een schadevoorval kan worden verplicht. Vervolgens is in artikel 7:958 lid 5 BW bepaald dat bij een gedeeltelijke schade ‘de schadevergoeding naar evenredigheid van het hetgeen te weinig is verzekerd wordt verminderd’.  Dat betekent dat er naar rato wordt uitgekeerd als de verzekerde som te laag blijkt te zijn. Bijvoorbeeld bij een verzekerde som van € 10.000 en een werkelijke waarde van € 20.000 zal bij een gedeeltelijke schade rekening worden gehouden met onderverzekering, en zodoende wordt slechts de helft van de schade uitgekeerd. 

Te laag verzekerd

Bij inboedelverzekeringen zonder verzekerde som is er soms wel sprake van een maximaal uit te keren bedrag, bijvoorbeeld € 100.000 of € 150.000. Daarnaast gelden er vaak gemaximeerde bedragen voor bepaalde zaken zoals kostbaarheden. Het maximale bedrag wordt dan op de polis of anders in de polisvoorwaarden vermeld. Dit bedrag is daarmee niet de verzekerde som, het vertegenwoordigt namelijk niet de waarde van de inboedel of van de kostbaarheden. Het is een premier risque bedrag.

Het kan natuurlijk gebeuren dat de waarde van de inboedel van een klant of de waarde van de kostbaarheden hoger is dan dit maximaal uit te keren bedrag. Bij een total loss schade zal een de klant dan te weinig uitgekeerd krijgen. De klant is dan te laag verzekerd. Maar dat is iets anders dan onderverzekerd zijn zoals in de vorige paragraaf werd uitgelegd. In het geval van onderverzekering wordt er ook bij een gedeeltelijke schade gekort op de schade-uitkering. Dat is bij inboedelverzekeringen zonder verzekerde som niet het geval. Alle schade die onder het maximaal uit te keren bedrag blijft, wordt in principe volledig uitgekeerd.

De stelling ‘Bij een inboedelverzekering zonder verzekerde som kan er geen sprake zijn van onderverzekering’ is daarom een feit.

Desalniettemin blijft het dus aan te raden om alert te zijn bij welgestelde klanten. Zij kunnen immers wel te laag verzekerd zijn met zo’n inboedelverzekering.

De inboedelverzekering van De Vereende werkt nu nog met een verzekerde som die wordt berekend met behulp van de Inboedelwaardemeter. Volgend jaar krijgt onze inboedelverzekering een update en zullen ook onze klanten een polis krijgen zonder verzekerde som.

 

Auteur

Ruud Bolleboom, Senior specialist verzekeringstechniek

Ruud Bolleboom auteur