Portefeuille overdracht en uw BAVAM-polis

5 december 2019 - Onze verzekerden leggen ons regelmatig de vraag voor hoe het zit met hun beroepsaansprakelijkheid bij het overnemen van een assurantieportefeuille. Wordt de koper van de assurantieportefeuille aansprakelijk voor de eventuele fouten die zijn gemaakt door de voormalige assurantieadviseur? En hoe zit het vervolgens met de dekking op de BAVAM-polis? In onderstaand artikel zal ik zoveel mogelijk antwoord geven op deze vragen. 

Overname portefeuille

In een recente uitspraak van het Kifid van 23 april 2019 (2019-295) heeft het Kifid geoordeeld dat de aansprakelijkheid voor eventuele fouten van de assurantieadviseur niet is overgegaan met de portefeuilleoverdracht.

In deze kwestie was de portefeuille overgenomen per 1 juni 2014. De nieuwe assurantieadviseur werd echter door zijn klant aansprakelijk gehouden voor beweerdelijke fouten in de periode van 1 oktober 2009 tot 1 juni 2014, de periode waarin de portefeuille nog eigendom was van de vorige assurantieadviseur.

Het Kifid oordeelde dat uit de koopovereenkomst, waarmee de assurantieportefeuille werd overgedragen, bleek dat de aansprakelijkheid voor eventuele fouten niet is overgegaan. In deze koopovereenkomst stond namelijk vermeld dat enkel de rechten die uit de assurantieportefeuille voortvloeien op de nieuwe assurantieadviseur overgaan. In die desbetreffende koopovereenkomst werd niet gesproken over verplichtingen die mee zijn overgegaan. “Van de overname van de gehele rechtsverhouding is daarom geen sprake”, aldus het Kifid.

Het Kifid heeft hiertoe geconcludeerd op grond van hetgeen partijen zijn overeengekomen in de koopovereenkomst. Je zou daaruit kunnen afleiden dat indien zulks niet expliciet wordt overeengekomen er wel sprake zou kunnen zijn van overname van de aansprakelijkheid. Het lijkt dus zaak om in de koopovereenkomst expliciet overeen te komen dat alleen de rechten worden overgenomen en niet de verplichtingen wilt u niet geconfronteerd worden met aansprakelijkheid voor fouten van de vorige assurantieadviseur.  

Dekking BAVAM-polis bij overname portefeuille

Wij verzekeren uitsluitend de aansprakelijkheid van u als verzekerde op uw BAVAM-polis. Dus niet de aansprakelijkheid van de voormalige assurantieadviseur. Wordt u aansprakelijk gesteld door een klant en betreft het eventuele fouten van de voormalige assurantieadviseur dan is daarvoor geen dekking op uw eigen BAVAM-polis. Als wij echter de uitspraak van het Kifid volgen en u heeft het goed geregeld in de koopovereenkomst, dan is er ook geen sprake van aansprakelijkheid voor eventuele fouten van de voormalige assurantieadviseur. 

Staken van uw bedrijfsactiviteiten

Bent u verkoper van de portefeuille en staakt u uw bedrijfsactiviteiten ook daadwerkelijk, dan verdient het aanbeveling om bij royement van de BAVAM-polis uitloopdekking overeen te komen. Deze uitloopdekking kunt u inkopen voor maximaal 10 jaar.

Bent u de koper van de portefeuille dan hoeft u slechts melding te maken van de overname en de verhoogde omzet op te geven. 

Bedrijfsovername

In de Kifid procedure ging het om een overname van een portefeuille. Maar wat nu als de aandelen van een BV worden overgenomen?  

Als koper van de aandelen koop je alle rechten en verplichtingen, alle lusten en lasten dus. In dat geval kun je als assurantieadviseur geconfronteerd worden met claims ter zake van fouten begaan voor de eigendomsoverdracht (en dus begaan door de vorige assurantieadviseur). Voor die fouten ben je dan als nieuwe assurantieadviseur wel aansprakelijk.

Dekking BAVAM-polis bij overname (aandelen van een) BV

Aansprakelijkheid voor deze fouten is niet vanzelfsprekend gedekt onder uw eigen BAVAM-polis.

Als de overgenomen BV verzekerd was tegen beroepsaansprakelijkheid zou u de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van deze BV eventueel overnemen.

Een andere mogelijkheid is het inlooprisico mee te verzekeren onder uw eigen (BAVAM)-polis. Daar het verkrijgen van uitloop- en inloopdekking niet altijd eenvoudig is, verdient het aanbeveling al tijdens de onderhandelingen over de overname met uw beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar over deze risico’s contact op te nemen. Dit voorkomt dat er mogelijk een hiaat in de verzekeringsdekking ontstaat.

Vragen?

Heeft u een vraag naar aanleiding van dit artikel? Of bent u voornemens uw portefeuille over te dragen of een portefeuille te kopen? Een deskundig team van acceptanten en juristen staat voor u klaar om uw vragen te beantwoorden.

 

Auteur 

Mr. Florie Keuning, Senior specialist 

Florie Keuning auteur