Is waterschade door een openstaande kraan gedekt?


26 juni '24 - Veel, zo niet alle inboedelverzekeringen, kennen een dekking voor waterschade. In de polisvoorwaarden wordt wel de voorwaarde gesteld dat de schade onverwacht, onvoorzien en plotseling moet zijn voorgevallen.

Stelling Feit of Fabel / De waterschade door het open laten staan van een kraan door een verzekerde is niet gedekt onder de inboedelverzekering, omdat er geen sprake is van een onvoorzien, onverwacht en plotseling voorval.

Casus

Door een breuk in de waterleiding wordt de waterleiding afgesloten. Via de buurtapp wordt verzekerde hierop geattendeerd. Hij probeert nog water te tappen, maar helaas, het water is al afgesloten. Omdat verzekerde zijn hartmedicatie moest innemen met water, raakte verzekerde in paniek. Hij ging naarstig op zoek naar water om alsnog zijn medicijnen in te nemen. In die toestand vergat hij de kraan dicht te draaien. Verzekerde gaat naar bed en de volgende ochtend constateert hij dat er zich een grote waterschade heeft voorgedaan in zijn woning. Op zich niet verbazend; de kraan had urenlang open gestaan en omdat de druk op de waterleiding inmiddels hersteld was, kon het water ongehinderd stromen. Daarnaast bleek dat verzekerde de stop in de afvoer van de gootsteen had laten zitten.

Verzekerde claimt de schade bij zijn inboedelverzekeraar. De schade bedraagt ongeveer € 9.000, De verzekeraar wijst de schade af op grond van de polisvoorwaarden. Daarin wordt bepaald dat de schade moet zijn veroorzaakt door een van buitenkomende schadegebeurtenis, waaronder volgens de voorwaarden moet worden verstaan een onvoorziene, plotselinge en onverwachte schadegebeurtenis, waarvan de oorzaak buiten de inboedel ligt.

Op zich een logische en veel voorkomende bepaling, waarop de verzekeraar zich beroept en de schade niet wil vergoeden. Iemand die een kraan open laat staan met een stop in de gootsteen had moeten voorzien dat dit leidt tot waterschade.

De verzekerde is van mening dat de schade wel degelijk moet worden vergoed.

Geschillencommissie Kifid.

Het geschil wordt voorgelegd aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), waarbij vooraf wordt aangegeven dat partijen zich zullen houden aan de uitspraak. De Geschillencommissie geeft een subjectieve uitleg aan 2 termen uit de polisvoorwaarden. Men geeft aan dat de termen ‘onvoorzienbaar’ en ‘onverwacht’ in dit geval subjectief moeten worden uitgelegd. Was het voor verzekerde in deze situatie voorzienbaar en onverwacht dat er waterschade zou ontstaan? De Geschillencommissie is van mening van niet. In dit geval heeft men rekening gehouden met de bijzondere situatie, waarin verzekerde verkeerde. Verzekerde was in paniek, hij moest zijn medicijnen innemen. De schadegebeurtenis, het overstromen van de gootsteen waardoor water op de inboedel terecht is gekomen, heeft in  zo’n kort tijdsbestek plaatsgevonden, dat daarmee gesproken kan worden van een plotseling voorval.

De stelling kan worden beschouwd als fabel.

Toegegeven: hier was sprake van een uitzonderlijke situatie. In veel andere gevallen zal de schade niet worden vergoed.

 

Auteur
Hans van der Wouden, Senior specialist verzekeringstechniek

Auteur Hans_van_der_Wouden