Is schade aan je auto door extreme regenval gedekt op de (beperkt) cascoverzekering?

Feit of fabel: Schade aan je auto door extreme regenval is gedekt op de (beperkt) cascoverzekering

28 oktober 2020 - Als het regent in Nederland hebben we vaak te maken met forse regenbuien. Grote hoeveelheden regen komen in korte tijd uit de lucht vallen. Het komt regelmatig voor dat er zoveel water valt dat de riolering die grote hoeveelheid neerslag niet kan wegwerken. Op de website van het Verbond van Verzekeraars is te lezen dat door klimaatverandering extreme neerslag steeds vaker voorkomt en dat in de afgelopen honderd jaar het aantal buien waarin meer dan 30 millimeter regen valt, is verdubbeld. En dat deze extreme regenval schade kan veroorzaken en kan zorgen voor wateroverlast op straat. We kennen allemaal de beelden van straten die zijn overstroomd of tunnels en viaducten die grotendeels onder water staan.

Schade aan uw auto

Hoe zit het met schade aan uw auto als deze geparkeerd staat en door extreme regenval zodanig onder water komt te staan dat er schade optreedt aan de in de auto aanwezige elektronica?
Of als u met uw auto een tunnel of een viaduct inrijdt en daar blijkt het zo vol met water te staan dat het water de auto binnenkomt, of de auto gaat drijven en daardoor tegen de wand van de tunnel of het viaduct klapt met schade aan de auto tot gevolg?

Op de WA-verzekering is hier geen dekking voor want deze biedt alleen dekking wanneer u schade bij anderen veroorzaakt. Maar zijn die schades wél gedekt onder de (beperkt) cascoverzekering van de auto?

(Beperkt) cascoverzekering

De meeste verzekeraars verlenen dekking voor overstroming op de beperkt cascoverzekering, en hiermee ook op de volledig cascoverzekering. De vraag die hier eerst beantwoord moet worden, is “wat is de definitie van overstroming?” Op www.encyclo.nl is te lezen dat een overstroming een gebeurtenis is waarbij een aanzienlijke hoeveelheid water uit een zee, rivier of meer plaatsen bereikt die normaal gesproken niet onder water staan. Dit zou betekenen dat overstroming door regenwater, wat immers niet uit een zee, rivier of meer afkomstig is, niet onder de definitie van overstroming valt.

Vergelijking van de polisvoorwaardendekking op beperkt casco en volledig casco van een tiental verzekeraars levert het volgende resultaat op:

  • Al deze verzekeraars vermelden in hun polisvoorwaarden dat schade direct veroorzaakt door natuurgeweld/ natuurrampen, met name overstroming, is verzekerd onder de (beperkt) cascodekking.
  • Al deze verzekeraars vermelden ook in hun polisvoorwaarden dat schade veroorzaakt door te water raken is verzekerd onder de (beperkt) cascoverzekering.
  • Geen enkele vergeleken verzekeraar legt in de polisvoorwaarden uit wat precies wordt verstaan onder ‘overstroming’ en onder ‘te water raken’. Zoals bijvoorbeeld wel alle verzekeraars in de voorwaarden uitleggen wat onder ‘brand’ en onder ‘storm’ wordt verstaan.
  • Slechts één verzekeraar waarvan de polisvoorwaarden in dit onderzoek zijn meegenomen, vermeldt het volgende: ‘Onder schade door overstroming valt niet schade door ondergelopen straten door hevige regenval’.
  • Een enkele verzekeraar vermeldt in de polisvoorwaarden dat er geen dekking is als door neerslag schade ontstaat aan het interieur bij een (gedeeltelijk) open dak omdat het dak niet tijdig is gesloten. Hier zou uit kunnen worden opgemaakt dat als het open dak wél tijdig is gesloten, of er geen open dak aanwezig is, schade door neerslag ontstaan aan het interieur wél gedekt zou zijn.

Schadevergoeding

Het merendeel van de verzekeraars zal een schade door extreme regenval in het voordeel van de klant behandelen als hier in de beperkt cascopolisvoorwaarden niet specifiek een uitsluiting is opgenomen, met de redenering deze schade in de categorie ‘hier kunt u niets aan doen’ valt. De auto stond immers gewoon geparkeerd toen het noodweer voor ondergelopen straten zorgde en uw auto onder water kwam te staan.

En een schade aan de auto doordat deze in een ondergelopen viaduct of tunnel beschadigd raakt, valt onder de volledig cascodekking van de autoverzekering. U rijdt door ‘eigen schuld’ een ondergelopen viaduct in, en schades door eigen schuld zijn gedekt op de volledig cascoverzekering.

Uiteraard moet de bestuurder wel de nodige zorgvuldigheid in acht nemen; als hij ziet dat het viaduct voor hem ondergelopen is en dat er een halve meter water in staat, of dat andere auto’s er door het hoge water niet meer doorheen kunnen rijden, dan moet het gezonde verstand vertellen dat het niet verantwoord is om de auto het viaduct in te sturen. Immers, als de verzekerde vooraf weet welk risico hij loopt, en zich realiseert dat de kans op schade aanwezig is als hij doorrijdt, is er dan nog wel sprake van een onzekere gebeurtenis? Als de verzekeringnemer of de bestuurder echter niets te verwijten valt, zal er door dergelijke schade geen terugval zijn op de bonus/malusladder.

Feit of Fabel

Of de stelling ‘Schade aan je auto door extreme regenval is gedekt op de (beperkt) cascoverzekering’ een feit of een fabel is, is  dus afhankelijk van hoe een en ander in de polisvoorwaarden van een verzekeraar staat vermeld, en of dit wel of niet duidelijk is omschreven, en hoe de verzekeraar deze polisvoorwaardentekst interpreteert, maar meestal zal het een feit zijn.

Opvallend is in ieder geval dat bij de verzekeraars, waarvan de polisvoorwaarden in deze vergelijking zijn meegenomen, de klimaatveranderingen nog niet hebben geleid tot meer en duidelijkere definities in de polisvoorwaarden als het om overstroming of wateroverlast gaat.

 

Auteur

Gert-Jan Paauw, Specialist verzekeringstechniek

Gert-Jan Paauw auteur