Is schade aan een ander voertuig van jezelf gedekt als je deze schade zelf hebt veroorzaakt?


27 mei 2020 - Het is geen uitzondering; een familie die twee of meer auto’s heeft, een voor vader, een voor moeder en soms zelfs een auto voor zoon of dochter. Vaak staan beide auto’s, of zelfs alle drie de auto’s op naam van dezelfde kentekenhouder. En uiteraard kan het ook voorkomen dat met de ene auto schade wordt toegebracht aan de andere auto.

Feit of fabel: Schade aan een ander voertuig van jezelf is niet gedekt als je deze schade zelf hebt veroorzaakt

Is die schade dan gedekt op één van de autoverzekeringen?

Het ligt voor de hand dat u niet aansprakelijk kunt worden gesteld voor schade aan uw eigen bezittingen. Dit zou betekenen dat schade veroorzaakt met de ene auto aan de andere auto niet verzekerd is en dat het antwoord op de feit of fabel ‘nee’ zou zijn.

Motorrijtuigverzekeraars kennen gelukkig een bepaling waarin is opgenomen dat schade veroorzaakt met de ene auto van uzelf aan de andere auto van uzelf wél is verzekerd. Hier wordt dus voorbij gegaan aan de regel dat u zichzelf niet aansprakelijk kunt stellen voor schade aan uw eigen bezittingen.

Deze bepaling, in de polisvoorwaarden of vaak in een clausule opgenomen, wordt de sistercarbepaling of de sistercarclausule genoemd. Een voorbeeld van hoe een sistercarclausule kan luiden, is:

Meeverzekerd is schade door een verzekerd voertuig toegebracht aan een ander voertuig van de verzekerde als gevolg van een aanrijding op de openbare weg of op een openbaar terrein, als bedoeld in artikel 1 van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM), en de verzekeraar ook de schade had moeten vergoeden als die schade door een ander dan de verzekerde was geleden. Deze dekking geldt ook voor voertuigen die geen eigendom van de verzekerde zijn, maar die de verzekerde, of iemand namens hem, onder zich, of in gebruik heeft.

Wanneer geldt de sistercarclausule nou precies?

De sistercarclausule bepaalt dat schade, veroorzaakt met de ene auto van verzekerde aan de andere auto van verzekerde wél is verzekerd. Wil er met succes een beroep kunnen worden gedaan op de sistercarclausule, dan moeten de kentekens van beide auto’s op naam van dezelfde persoon staan. Het is niet noodzakelijk dat beide auto’s bij dezelfde verzekeraar zijn verzekerd. Hebben beide auto’s niet dezelfde kentekenhouder, maar staat het kenteken van de ene auto op naam van de man en het kenteken van de andere auto op naam van de vrouw of van het kind, dan is er immers formeel geen sprake van schade aan een eigen voertuig.

De sistercar-clausule geldt meestal niet als de schade op eigen terrein of in een eigen gebouw is ontstaan. Als dit wel zo is, zal dit specifiek in de polisvoorwaarden van de verzekering moeten worden vermeld.

Niet alle motorrijtuigverzekeraars hebben de sistercarbepaling in hun polisvoorwaarden, of de sistercarclausule opgenomen. Daarom is het verstandig om, als uw klant meerdere kentekens van auto’s op naam heeft staan, bij de verzekeraar na te gaan of de sistercarbepaling van toepassing is of niet.

Als dat niet zo is, is het te adviseren om de kentekens van de auto’s niet allemaal op naam van dezelfde kentekenhouder te zetten.

De Feit of Fabel van deze week is dus afhankelijk van op wiens naam de kentekens van de auto’s staan en of de verzekeraar de sistercarbepaling of sistercarclausule hanteert.

Onduidelijke werking

In de praktijk blijkt nog wel eens dat de werking van de sistercarclausule voor onduidelijkheid zorgt bij de polishouders. Om de werking van de sistercarclausule duidelijk te maken, is de volgende tabel een handig hulpmiddel. Zo is in één oogopslag te zien wanneer schade wel en wanneer schade niet onder de verzekeringsdekking valt. In deze tabel geldt als voorbeeld dat auto 1 op een parkeerplaats langs de openbare weg schade heeft veroorzaakt aan auto 2, beide dus van dezelfde kentekenhouder: 

Verzekering auto 1 (schadeveroorzakende auto) met sistercarclausule?Verzekering auto 2 (schadelijdende auto) met sistercarclausule?Schade aan auto 1 vergoed?Schade aan auto 2 vergoed?
Nee Nee Alleen als de auto naast WA óók CASCO verzekerd is Nee
Ja Nee Alleen als de auto naast WA óók CASCO verzekerd is Ja
Nee Ja Alleen als de auto naast WA óók CASCO verzekerd is Nee
Ja Ja Alleen als de auto naast WA óók CASCO verzekerd is Ja

Is er een eigen risico van toepassing op één of op beide verzekeringen, dan gelden deze uiteraard gewoon. Ook vindt er terugval op de bonus-/malusladder plaats op de verzekering van de schadeveroorzakende auto.

Heeft de Vereende een sistercarbepaling of -clausule?

De Vereende heeft in haar polisvoorwaarden de volgende tekst voor de sistercarbepaling opgenomen:

Ander motorrijtuig van uzelf
Wordt met of door het verzekerde motorrijtuig schade veroorzaakt aan een ander motorrijtuig (of een aanhanger) van u? Dan is de schade gedekt.
Er zijn enkele voorwaarden:
/ De feitelijke bestuurder heeft schuld aan de schade.
/ Zowel het verzekerde motorrijtuig als het beschadigde motorrijtuig worden voornamelijk bestuurd door:
– u zelf;
– gezinsleden die bij u inwonen;
– of het huispersoneel.
De verzekering geldt niet:
/ als de schade is ontstaan in een gebouw of op een terrein van uw bedrijf. Gaat het alleen om schade aan of door een personenauto die particulier wordt gebruikt? Dan geldt de verzekering wel;
/ voor vermindering van de waarde van het motorrijtuig of de aanhanger;
/ voor bedrijfsschade.
 

 

Auteur

Gert-Jan Paauw, Specialist Verzekeringstechniek

Gert-Jan Paauw auteur