Is een werkgever aansprakelijk voor schade die een werknemer veroorzaakt tijdens werktijd?


7 februari '24 - In verzekeringsland wordt binnen de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven van oudsher veel aandacht besteed aan de werkgeversaansprakelijkheid bij schade door arbeidsongevallen, waardoor werknemers (letsel)schade lijden. In dit artikel besteden wij aandacht aan een aantal voorbeelden waarbij de werknemer zelf schade veroorzaakt binnen diensttijd, waardoor anderen schade lijden.

Schade van werkgevers

Mensen maken fouten. Als een werknemer een fout maakt waardoor zijn werkgever schade lijdt, blijft het risico voor die schade bij de werkgever. Denk aan de werknemer die een machine van het bedrijf foutief bedient, waardoor de machine defect raakt. Dat is anders als de werknemer deze schade opzettelijk of door bewuste roekeloosheid veroorzaakt. In dat geval kan de werkgever de schade verhalen bij de werknemer.

Schade aan derden

Wat als niet de werkgever rechtstreeks schade lijdt, maar een ander? Om bij de actualiteit te blijven, als werknemers van een bedrijf dat zonnepanelen plaatst fouten maken bij de installatie daarvan, waardoor er kortsluiting ontstaat, dan moet de werkgever opkomen voor de schade. Een dergelijke situatie is geregeld in artikel 170 van Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

Ook hier geldt dat wanneer er opzet of bewuste roekeloosheid van een werknemer in het spel is, de schade door de werkgever vervolgens kan worden verhaald op de betreffende werknemer.

Wanneer is werkgever aansprakelijk?

Om de werkgever aansprakelijk te houden, geldt een aantal voorwaarden:

  • De fout moet zijn gemaakt door een ondergeschikte.
  • De ondergeschikte moet een aan hem toerekenbare onrechtmatige daad hebben gepleegd.
  • Er moet een functioneel verband zijn tussen de fout van de ondergeschikte en zijn werk.


Overigens wordt het hierboven genoemde functioneel verband ruim uitgelegd. Een voorbeeld kan dit verduidelijken:

Een werknemer van de Gemeente Amsterdam werkt als dierenverzorger op een kinderboerderij. Hij verstrekt aan een bezoekend jong kind zwaar vuurwerk. Bij het afsteken daarvan loopt het kind ernstig letsel op. De ouders van het kind stellen de Gemeente aansprakelijk. De vraag is dan of de Gemeente op grond van artikel 170 Boek 6 Burgerlijk Wetboek aansprakelijk is. Hoewel het vanzelfsprekend niet de taak was van de werknemer om vuurwerk te verstrekken, werd in een juridische procedure toch een verband aangenomen tussen het handelen van de werknemer en zijn werk. Het feit dat de werknemer werkte op een kinderboerderij, waarbij de bezoekende kinderen in contact konden komen met de verzorger, vergrootte de kans dat een degelijke situatie zich kon voordoen.

 

In dit geval werd aansprakelijkheid van de Gemeente Amsterdam als werkgever aangenomen.

Stelling

 

Kijkend naar de stelling en het aangehaalde voorbeeld kan men er naar neigen om deze als feit te benoemen. In veel gevallen gaat dit ook op. Een uitzondering hierop is bijvoorbeeld een vechtpartij tussen werknemers rond een privékwestie. In dat geval zal er niet uitgegaan worden van een functioneel verband tussen de fout en de werkzaamheden, ook niet als dit in werktijd plaatsvindt.

 

Particulier werkgeverschap

De eerdergenoemde voorbeelden hebben betrekking op bedrijven. Het komt in de praktijk ook voor dat private personen iemand in dienst nemen, bijvoorbeeld als schoonmaker of tuinman. De aansprakelijkheid is in dit geval beperkt tot fouten verricht binnen de taakvervulling (sec als schoonmaker of tuinman) en de fout moet begaan zijn tijdens de uitvoering van deze taak.

 

Auteur
Hans van der Wouden, Senior specialist verzekeringstechniek

Auteur Hans_van_der_Wouden