Hoe ver gaat de zorgplicht van een assurantieadviseur bij een geschil tussen zijn klant en een verzekeraar?


1 juli 2021 - In geval van schade kunt u als assurantieadviseur uw toegevoegde waarde laten zien door uw klanten te begeleiden bij het indienen van een schadeclaim bij de verzekeraar. Hoort het bijstaan van een klant in geval van een geschil met de verzekeraar over de verzekering ook tot de zorgplicht van de assurantieadviseur?

De (civiele) zorgplicht van de assurantieadviseur

Allereerst is de omvang van de zorgplicht afhankelijk van de afspraken die de assurantieadviseur met zijn klant heeft gemaakt. Dit is de contractuele zorgplicht. Uit artikel 7:401 BW volgt dat de opdrachtnemer bij zijn werkzaamheden “de zorg van een goed opdrachtnemer” in acht moet nemen. Conform het standaardarrest van de Hoge Raad Brals/Octant van 10 januari 2003[1] dient een assurantieadviseur tegenover zijn opdrachtgever de zorg te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsgenoot mag worden verwacht. Deze zorgplicht houdt mede in dat de assurantieadviseur dient te waken over de belangen van de verzekeringnemers bij de tot zijn portefeuille behorende verzekeringen. 

Uitspraak de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening 2021-0068 van 27 januari 2021

Dat de afspraken over de taken van de assurantieadviseur en de door de consument ontvangen informatie over de dienstverlening van de assurantieadviseur bij de invulling van de zorgplicht van belang zijn, blijkt maar weer eens uit een recente uitspraak van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening[2].

In bovenvermelde uitspraak had de consument zich bij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening erover beklaagd dat de assurantieadviseur hem onvoldoende heeft bijgestaan in het geschil dat hij had met de verzekeraar over zijn autoverzekering. De consument heeft sinds 2009 via zijn assurantieadviseur bij de verzekeraar een pakketverzekering met meerdere schadeverzekeringen, waaronder de autoverzekering. Er is een geschil tussen de consument en de verzekeraar ontstaan over de verhoging van de premie voor de autoverzekering, het niet betalen van de premie en de daaropvolgende opzegging door de verzekeraar. De assurantieadviseur heeft herhaaldelijk contact met de verzekeraar opgenomen om ervoor te zorgen dat de klacht door de verzekeraar in behandeling werd genomen dan wel werd afgehandeld. De consument heeft zich erover beklaagd dat de tussenpersoon niet meer dan dat voor hem heeft gedaan en niet meer zou zijn dan een administratief verlengstuk van de verzekeraar. Alle voor de verzekering door de assurantieadviseur ontvangen provisie en dienstverleningskosten worden door de consument teruggevorderd.

Zoals gebruikelijk wordt door de Commissie de maatstaf voor de zorgplicht conform bovengenoemd standaardarrest van de Hoge Raad van 10 januari 2003 als uitgangspunt genomen. Of de assurantieadviseur aan zijn zorgplicht heeft voldaan, wordt door de Commissie aan de hand van de feiten en omstandigheden van het geval beoordeeld.

In deze kwestie had de consument informatie van de assurantieadviseur over zijn dienstverlening ontvangen en was het dienstverleningsdocument te raadplegen op de website van de assurantieadviseur en de verzekeraar. Hierin is beschreven dat de taken van de assurantieadviseur de dekking van de verzekering betreffen. De Commissie heeft geoordeeld dat uit de maatstaf voor de zorgplicht van een assurantieadviseur en de invulling die hieraan in de door de consument ontvangen informatie is gegeven, volgt dat de taken van de assurantieadviseur in dit geval de dekking van de verzekering betreffen. De assurantieadviseur heeft een zorgplicht om de verzekeringnemer te wijzen op feiten die hem bekend zijn geworden en die gevolgen hebben voor de dekking van de verzekeringen. Bijstand verlenen in het geschil met de verzekeraar door het beoordelen van conceptbrieven of bemiddelen in het geschil met de verzekeraar valt daar niet onder. Het oordeel is dat de assurantieadviseur heeft voldaan aan zijn zorgplicht en de vordering van de consument wordt afgewezen.

In een eerdere uitspraak heeft de Commissie geoordeeld dat de zorgplicht van de assurantieadviseur als verzekeringstussenpersoon niet zo ver strekt dat hij voor de consument verweer moest voeren nadat de gevolmachtigde een afwijzend dekkingsstandpunt had ingenomen[3].

Zorgplicht en bijstand door de assurantieadviseur in geval van een geschil met verzekeraar

In het algemeen zal het bijstaan van een klant in geval van een geschil met de verzekeraar over de verzekering niet onder de zorgplicht van de assurantieadviseur vallen. Dit zou anders kunnen zijn indien hierover afwijkende schriftelijke afspraken zijn gemaakt.

 

Uiteraard kan de assurantieadviseur wel zijn toegevoegde waarde laten zien door zijn klant te wijzen op de Gedragscode Claimbehandeling 2020, de interne klachtprocedure van de verzekeraar en de rechtsbijstandverzekering onder de aandacht van de klant brengen indien deze is afgesloten.  

Behandeling overlaten aan specialisten

Het is aan te raden om de behandeling van een geschil met de verzekeraar aan gespecialiseerde juristen over te laten aangezien het verzekeringsrecht een complex rechtsgebied is en de (financiële) belangen van de klant kunnen worden geschaad als niet de juiste stappen worden gezet. Hiermee wordt voorkomen dat u iets doet wat in de ogen van uw klant niet juist is of een fout maakt die mogelijkerwijze tot een aansprakelijkstelling kan leiden. 

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De BAVAM-polis biedt dekking voor directe vermogensschade toegebracht aan klanten of derden door fouten gemaakt bij de werkzaamheden binnen de reikwijdte van de verzekerde hoedanigheid. Voor de assurantieadviseur geldt de dekking van “Beroepsaansprakelijkheid van Verzekerde als Assurantiebemiddelaar”. Indien een assurantieadviseur juridische bijstand aan een klant verleent, valt dit niet onder de verzekerde hoedanigheid van assurantiebemiddelaar. Om reden hiervan adviseren wij u dan ook om het verlenen van bijstand aan uw klant in geval van een geschil met een verzekeraar niet in de omschrijving van uw werkzaamheden op te nemen, geen juridische bijstand te verlenen en de klant in een dergelijk geval te verwijzen naar de rechtsbijstandverzekeraar of een gespecialiseerd jurist.

 

[1] ECLI:NL:HR:2003:AF0122

[2] https://www.kifid.nl/judgement/uitspraak-2021-0068-bindend/

[3] https://www.kifid.nl/judgement/uitspraak-2020-746/

 

Auteur

Sandra Groen, Senior jurist beroepsaansprakelijkheid

sandra groen vk