AVP opzeggen na overlijden?


12 juni '24 - Enkele nieuwsbrieven geleden hebben we uitgelegd hoe het zit met de Woonhuisverzekering als de eigenaar van de woning overlijdt. Maar behalve een Woonhuisverzekering kunnen er diverse andere verzekeringen lopen. Wat moet daar mee gebeuren: opzeggen, nog even door laten lopen of op een andere naam zetten? En moet u het overlijden doorgeven aan de verzekeraar? Of krijgt de verzekeraar daar automatisch bericht van? We zetten het voor zorg- en schadeverzekeringen voor u op een rijtje.

Feit of Fabel / Na overlijden van de alleenstaande verzekeringnemer kunnen de erfgenamen de AVP opzeggen.

Woonhuisverzekering

Zoals in het eerdere artikel uitgelegd, hangt dit af van wat met het huis gebeurt. Tot het huis verkocht is en overgedragen aan de nieuwe eigenaar, kan schade ontstaan en is het verstandig om de verzekering door te laten lopen. Het overlijden van de verzekeringnemer en wijzigingen van eigenaar of gebruik van het huis moeten aan de verzekeraar worden doorgegeven. Ook als het huis voorlopig onbewoond blijft. De verzekeraar kan besluiten om de dekking aan te passen of de verzekering te beëindigen.

Inboedelverzekering

Voor de inboedelverzekering geldt in feite hetzelfde als de woonhuisverzekering: zolang de spullen niet verkocht zijn, is het verstandig om de verzekering door te laten lopen. Het overlijden moet worden doorgegeven aan de verzekeraar. Andere situaties die effect hebben op het risico, bijvoorbeeld de woning blijft onbewoond, moeten bij de verzekeraar worden gemeld. De verzekeraar kan eventueel de dekking dan aanpassen of de verzekering beëindigen.

Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP)

U zou denken dat de AVP kan worden opgezegd. Want de enige verzekeringnemer is overleden en kan geen schade bij anderen meer veroorzaken.

Maar let op: onder de AVP vallen ook schades door eigendommen.

De eigen woning kan nog schade veroorzaken bij anderen zolang deze nog op naam van de overledene staat en niet duidelijk is wie de nieuwe eigenaar wordt.  Denk bijvoorbeeld aan afgevallen dakpannen of een loszittende tegel op het eigen terrein. Schades die hierdoor worden veroorzaakt aan anderen, vallen nog onder de dekking zolang de AVP loopt.

Daarom is het verstandig om deze verzekering te behouden totdat de woning is verkocht of overgedragen aan een erfgenaam. De erfgenamen moeten wel het overlijden doorgeven aan de verzekeraar.

Autoverzekering

De autoverzekering dekt schades aan en door het gebruik van de auto. Na het overlijden wordt de auto mogelijk verkocht. Opzeggen van de verzekering voorkomt onnodige premiebetalingen. Dit moet door de erfgenamen worden gedaan. Als de auto door een erfgenaam of iemand anders wordt gebruikt, moet de verzekering op naam van die persoon worden gezet. De verzekeraar kan de verzekering weigeren of de dekking beperken.

Ditzelfde geldt voor de verzekering van een bestelauto, motor, bromfiets of e-bike.

Rechtsbijstandverzekering

De rechtsbijstandverzekering moet u door laten lopen als nog een dossier loopt bij deze verzekeraar. Dus vraag na bij de verzekeraar of nog een zaak loopt. Is dat het geval, stem dan met de verzekeraar af of de verzekering nog moet doorlopen en hoe lang de premies betaald moeten worden. Loopt er niets, dan kan de rechtsbijstandverzekering worden beëindigd.

Reisverzekering

Een reisverzekering dekt kosten en risico's tijdens reizen. Na het overlijden heeft een reisverzekering geen toegevoegde waarde meer. Door de verzekering zo snel mogelijk op te zeggen, worden verdere kosten vermeden. Dit moeten de erfgenamen zelf doen bij de reisverzekeraar.

Als er nog een geboekte vakantie staat en de verzekeringnemer had een annuleringsdekking: annuleer de vakantie dan eerst en beëindig daarna pas de verzekering.

Zorgverzekering

De verplichte zorgverzekering dekt medische kosten tijdens het leven van de verzekerde. Na het overlijden worden deze kosten niet langer gemaakt. De zorgverzekering loopt tot de datum van overlijden en premies moeten tot die datum worden betaald.

Opzeggen hoeft niet, de zorgverzekeraar ontvangt bericht van overlijden van de gemeente. Alleen als de verzekeringnemer in het buitenland woonde, moet dit wel worden doorgegeven door de erfgenamen.

Huisdierenverzekering

Deze verzekering dekt medische kosten voor huisdieren. Gaan nabestaanden de zorg voor de huisdieren overnemen, dan moet opnieuw de afweging gemaakt worden of een huisdierenverzekering zinvol is. Zo ja, dan moet dit worden doorgegeven aan de verzekeraar. Krijgen  de huisdieren een andere eigenaar, dan kan de verzekering worden opgezegd.

Declaraties na beëindiging

Voor alle verzekeringen geldt dat u na beëindiging achteraf nog een declaratie kunt indienen. De schadegebeurtenis moet dan wel hebben plaatsgevonden tijdens de looptijd van de verzekering. Check wel goed bij de verzekeraar hoe lang u dit nog kunt doen.

De stelling ‘Na overlijden van de alleenstaande verzekeringnemer kunnen de erfgenamen de AVP opzeggen’ is dus een fabel zolang het eigen huis voor schade kan zorgen.

Opzeggen is strikt genomen wel mogelijk, maar niet verstandig.

Andere tips ingeval van overlijden:

  • Informeer overheidsinstanties zoals de gemeente (voor de Basisregistratie Personen), de Belastingdienst en eventuele Pensioenfondsen.
  • Levens-, overlijdensrisico-, uitvaart- en pensioenverzekeringen: meld het overlijden zo snel mogelijk bij de verzekeraar zodat een uitkering kan plaatsvinden aan de begunstigden.
  • Overlijdensakte: zorg voor meerdere officiële kopieën van de overlijdensakte, want veel instanties zullen hierom vragen.
  • Erfenis: Inventariseer en verdeel bezittingen volgens het testament of wettelijke erfopvolging. Schakel eventueel een notaris in voor de afwikkeling van de nalatenschap. De notaris kan helpen bij het openen van het testament, als dat er is.  Ook regelt hij de erfbelasting.
  • Bank- en financiële zaken: Informeer banken en andere financiële instellingen over het overlijden om bankrekeningen te bevriezen en te voorkomen dat automatische incasso's doorgaan. Sluit eventuele openstaande schulden en kredieten af.
  • Zorg voor beveiliging en onderhoud van de woning zolang als deze niet verkocht is.
  • Zeg abonnementen op (bijvoorbeeld tijdschriften, kranten en streamingdiensten) en annuleer lopende contracten (bijv. telefoon, internet, nutsvoorzieningen).
  • Doe aangifte van de inkomstenbelasting over het lopende jaar.
  • Meld het overlijden bij sociale media platforms en sluit accounts af waar gewenst.

 

Auteur
Mirjam Hermans, Senior specialist verzekeringstechniek

auteur Mirjam_Hermans