6e EU-richtlijn motorrijtuigverzekeringen een feit, deel 5


23 maart '22 - Op 2 december jl. is de vernieuwde EU-richtlijn motorrijtuigverzekeringen door de Europese Commissie gepubliceerd en 20 dagen later, 22 december 2021 in werking getreden. De lidstaten hebben nu twee jaar de tijd om de nationale wet(ten) aan te passen aan deze richtlijn. In Nederland gaat het dan vooral om de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (Wam). In onze vorige nieuwsbrieven  hebben wij de lezer onder andere geïnformeerd over de achtergronden en zes beschreven wijzigingen, waaronder de omvang van de verzekeringsplicht. In deze laatste aflevering in deze serie rest ons nog iets te zeggen over ‘Prijsvergelijker’ en ’Verzonden voertuigen’ , waarna we afsluiten met een ‘tot slot’.

Prijsvergelijker  

Het was een wens vanuit het Europees Parlement om de consument een beter beeld te geven van zijn/haar mogelijkheden van beschikbare voertuigverzekeringen (WA) en de te betalen premies. Als in een markt een onafhankelijke prijsvergelijker actief is, komt dit de concurrentie ten goede en kunnen consumenten hier mogelijk van profiteren.  Dit heeft geleid tot de volgende bepaling in de besproken richtlijn:

De lidstaten moeten ervoor kunnen kiezen om instrumenten te certificeren die consumenten in staat stellen prijzen, tarieven en dekking te vergelijken tussen aanbieders van motorrijtuigenverzekeringen die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/103/EG. Indien naar behoren gecertificeerd, zouden dergelijke instrumenten worden uitgedrukt als “onafhankelijke instrumenten voor de prijsvergelijking van motorrijtuigenverzekeringen”. De lidstaten moeten ook prijsvergelijkingsinstrumenten kunnen invoeren die door een overheidsinstantie worden beheerd.

In Nederland zijn wij al lang bekend met dat soort prijsvergelijkers. Het is aan onze wetgever om te bezien of certificatie alhier nog iets zou toevoegen.

Verzonden voertuigen

Met  ’verzonden’ voertuigen wordt gedoeld op voertuigen die uit een andere EU lidstaat komen; technisch gezien spreken we dan niet van import of export. In die situatie is het altijd lastig een tijdelijke WA-dekking te vinden voor zolang het verzonden voertuig nog het kenteken heeft van het land van oorsprong. De verzekeraars in dat land zitten er over het algemeen niet op te wachten om een inwoner van een andere lidstaat tijdelijk te verzekeren.

Omgekeerd is het voor de verzekeraars van het ontvangende land moeilijk om voertuigen met een buitenlands kenteken te verzekeren. In de vijfde richtlijn was al een bepaling opgenomen die dat laatste overigens wel mogelijk maakte voor een periode van 30 dagen.

Nu is er een aanvullende bepaling verschenen die inhoudt dat toch ook de  verzekeraars van het vertrekkende voertuig (WA) dekking mogen bieden. Met deze aanvulling heeft de consument in ieder geval meer keuze. De praktijk zal moeten gaan uitwijzen welke variant uiteindelijk de voorkeur zal genieten.

Tot slot

Hiermee is een einde gekomen aan deze serie van 5 artikelen over de zesde richtlijn motorrijtuigverzekeringen.  Als ons duidelijk is hoe en wanneer de Nederlandse wetgever met haar definitieve voorstellen komt, zullen wij de lezer graag weer informeren.  Los hiervan wijzen wij nog op de volgende tekst uit de overwegingen van de richtlijn:

Om ervoor te zorgen dat Richtlijn haar doel blijft dienen, namelijk de bescherming van potentiële benadeelden bij ongevallen waarbij motorrijtuigen zijn betrokken, moet de Commissie tevens die richtlijn herzien en evalueren in het licht van de technologische ontwikkelingen, waaronder het toegenomen gebruik van autonome en semiautonome voertuigen. De Commissie moet ook het gebruik door verzekeringsondernemingen analyseren van systemen waarin de premies worden beïnvloed door de verklaringen betreffende het schadeverleden van de verzekeringnemers. Bovendien moet de Commissie de doeltreffendheid beoordelen van de informatie-uitwisselingssystemen die worden gebruikt voor grensoverschrijdende verzekeringscontroles.

Daarmee is het nu al duidelijk dat hetgeen recent is gepubliceerd op onderdelen binnen afzienbare tijd opnieuw onderwerp van debat zal zijn.

 

Auteur
Jelle Smits, Senior Specialist

Jelle Smits auteur

Tags