“De vangnetrol die de Vereende vervult, maakt de positie van de Vereende bijzonder. De bijzondere positie zie je ook terug in de doelgroepen en de premies van het verzekeringsonderdeel van de Vereende. Ik vind het belangrijk dat de media en markt begrijpen waarom de doelgroepen, de marktpositie en de premies van de Vereende anders zijn,” vertelt Bert Sonneveld, Manager Acceptatie en Marketing van de Vereende.

 

De Vereende heeft als missie oplossingen bieden voor maatschappelijke issues in de verzekeringsbranche. Dus wanneer de markt geen oplossing biedt, onderzoekt de Vereende of zij een oplossing kan bieden. Dat kan vaak door de verzekeringen van de Vereende, maar ook via andere constructies die binnen de Vereende worden gemanaged. Zo beheren wij pools om risico’s te verzekeren op bijvoorbeeld schade veroorzaakt door een kerncentrale of door een terroristische aanslag. Namens het Waarborgfonds keren we schade uit wanneer iemand aangereden wordt door een onbekend of onverzekerd motorvoertuig.

In het eigen verzekeringsbedrijf van de Vereende willen we particulieren en bedrijven die nergens een schadeverzekering kunnen afsluiten, een oplossing bieden. Meestal kunnen zij niet bij een reguliere verzekeraar terecht vanwege het verleden van de verzekeringnemer of vanwege het te verzekeren risico. Soms vraagt de Vereende daar een marktconforme premie voor, maar vaak wordt er een aanzienlijk hogere premie gevraagd. Waarom is dat?

Hoger risico

De Vereende is een verzekeraar van bijzondere en daardoor ook meestal hogere risico’s. Door het hogere risico is het logisch dat de premies ook hoger zijn. Dat hogere risico kan grofweg in twee groepen worden ingedeeld.

Het verleden van de verzekeringnemer kan een reden zijn dat reguliere verzekeraars het risico niet willen verzekeren. Wanneer iemand bijvoorbeeld fraude heeft gepleegd, een wanbetaler is geweest, een strafrechtelijk verleden heeft of veel schades heeft geclaimd, is het risico voor een reguliere verzekeraar hoger. Wanneer een hele sector een hoog schadeverloop heeft, kan het voor sommige reguliere verzekeraars niet winstgevend zijn om die sector te bedienen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan taxi’s of bezorgbrommers.

Het kan ook zijn dat particulieren of bedrijven zich moeilijker kunnen verzekeren door het object dat verzekerd moet worden of vanwege de bijzondere aansprakelijkheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gemotoriseerde evenementen of een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor een tattooshop.

Waarom is een strafrechtelijk verleden een hoger risico?

Een strafrechtelijk verleden kan impliceren dat iemand het minder nauw neemt met de wet of dat zijn moraliteit niet in orde is. Dat is de reden waarom sommige verzekeraars terughoudend zijn bij acceptatie van mensen met een strafrechtelijk verleden. Bij ons kan deze groep wel terecht, maar tegen een premie die een algemene risico-opslag heeft.

Ambachtelijk accepteren

Het accepteren door de Vereende is maatwerk. We accepteren ‘ambachtelijk’. Door de vaak bijzondere risico’s is dat ook nodig. Vanuit de vangnetrol willen we voor iedereen, als het mogelijk is, een oplossing bieden. Per afzonderlijk geval moeten we daarom alle risico’s bepalen en inschatten en daarna stellen we een premie vast. Het opstellen van maatwerkoffertes kost relatief veel tijd en zorgt voor extra kosten en – mede daarom – een hogere premie. De tijd voor het maken van offertes die niet tot een verzekering leiden moet ook worden meegenomen. Uiteraard proberen we de conversie zo hoog mogelijk te maken door aanvragen te behandelen waarvan de assurantieadviseur eerst reguliere verzekeraars heeft benaderd.

Dat ambachtelijk accepteren geldt niet alleen voor bovengenoemde hogere risico’s. Het gaat ook om objecten die uniek zijn, waardoor er niet op basis van analyses van bestaand cijfermateriaal een premie kan worden bepaald. Denk hierbij aan voorbeelden zoals de testritten voor de Noord/Zuidlijn of een amfibievoertuig in een overstromingsgebied waarmee ten tijde van een overstroming kinderen van en naar school gebracht kunnen worden en boerderijen kunnen worden bevoorraad. Ook hiervoor wil de Vereende een vangnetfunctie vervullen.

Marktpositie

Als vangnetverzekeraar heeft de Vereende een bijzondere positie. Individuele gevallen die nergens verzekerd kunnen worden, kunnen dat meestal wel bij de Vereende. Over het algemeen is het niet zo dat hele sectoren alleen bij de Vereende verzekerd kunnen worden. De taxibranche is hiervan een mooi voorbeeld. Taxi’s zijn een relatief moeilijk te verzekeren risico, maar naast de Vereende zijn er ook nog reguliere partijen die taxi’s verzekeren. Dit is ook in lijn met wat de minister van Financiën W.B. Hoekstra zegt in zijn antwoord op Kamervragen: ”Het beeld dat vanaf 1 januari 2018 slechts een enkele verzekeraar nog verzekeringen verstrekt aan taxi’s herken ik niet. Er zijn nog voldoende verzekeraars die verzekeringen aanbieden aan taxi’s en die geen strikte voorwaarden en hoge premies hanteren. Cijfers van het Verbond van Verzekeraars bevestigen dat de reguliere verzekeringsmarkt ruim 90% van deze risico’s dekt. Tussen de 5 en 10% van de taxichauffeurs heeft een verzekering bij de Vereende afgesloten.”

Bedrijfseconomisch verantwoord

We zijn ons er goed van bewust dat de Vereende meestal de laatste mogelijkheid is om een verzekering af te sluiten. Vanuit onze vangnetrol streven we naar aanvaardbare premies. Uiteraard moet het wel bedrijfseconomisch verantwoord zijn. Wanneer de risico’s lager zijn, zijn ook de premies van de Vereende lager. Zo zijn bijvoorbeeld de verzekeringen voor praalwagens en rechtsbijstand marktconform.

Net als bij de meeste andere verzekeraars wordt goed gedrag beloond. Zo kunnen mensen met een autoverzekering schadevrije jaren opbouwen. Met en na 16 schadevrije jaren heeft men bijvoorbeeld de maximale korting van 75%.

BAVAM-polis

Daarnaast is er nog een aparte verzekering die los staat van de vangnetrol. Vanuit haar historie en expertise biedt de Vereende een beroepsaansprakelijkheidsverzekering aan voor financieel adviseurs en makelaars: de BAVAM-polis. Dit is een commerciële verzekering die concurreert met commerciële partijen met een concurrerende premie.

 

Vragen?
Heeft u nog vragen die niet zijn beantwoord, dan kunt u contact opnemen.
marketing@vereende.nl
roland.verhoef@vereende.nl
06-30 11 86 43