Governance

Governance

De Vereende is een niet-beursgenoteerde schadeverzekeraar waarvan de aandelen in handen zijn van andere Nederlandse verzekeringsmaatschappijen. De Vereende N.V. werd in 1940 opgericht door een aantal Nederlandse verzekeraars omdat als gevolg van de oorlog de buitenlandse (her)verzekeringscapaciteit niet beschikbaar was. Sinds de oprichting zijn de activiteiten geleidelijk aan uitgebreid met zowel verzekerings- als managementactiviteiten en is de Vereende uitgegroeid tot de dienstverlener die zij nu is.

Naast haar verzekeringsactiviteiten voert de Vereende het management over en voert het werkzaamheden uit voor:

/ Dutch Aviation Pool;

Fonds Middelen Gemoedsbezwaarden;

Nederlandse Pool voor Verzekering van Atoomrisico's;

Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars;

Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden;

Milieupool / kenniscentrum;

Waarborgfonds Motorverkeer


Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Directie en de algemene gang van zaken en adviseert de Directie. De leden van de Raad van Commissarissen zijn benoemd door de Algemene Vergadering. Eén commissaris van de Raad van Commissarissen is zo mogelijk lid van het bestuur van de Sector Schade van het Verbond van Verzekeraars, gevestigd te 's-Gravenhage. De voorzitter van de Raad van Commissarissen is conform het criterium van DNB formeel onafhankelijk.

Samenstelling Raad van Commissarissen:

E. Muetstege, voorzitter
G.J. van Rooijen
K.Y. Bos
W.M.A. de Ruiter-Lörx 

Directie

De Directie is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, de ontwikkeling van beleid en het bepalen van de strategie voor de Vereende. De Directie bestaat uit twee leden met een brede en verschillende achtergrond. Bij het uitvoeren van haar werkzaamheden houdt de Directie rekening met de verschillende belangen. De Directie is zich daarbij bewust van de maatschappelijke rol van de Vereende.

Samenstelling Directie:

Mevrouw Carola Wijkamp-Hermsen, voorzitter
drs. Harmen C.J. Ettema RA

Compliance

De Vereende hecht grote waarde aan integriteit en naleving van wet- en regelgeving. De Vereende heeft beleid ten aanzien van Compliance vastgelegd in een Compliance Charter en een Compliance programma. De Compliance Officer rapporteert jaarlijks rechtstreeks aan de Raad van Commissarissen.

Daarnaast is er een Gedragscode Integriteit en een Klokkenluidersregeling.

De Gedragscode Integriteit is een leidraad voor het handelen van alle medewerkers van de Vereende en geldt voor iedere functie ongeacht de aard of vorm van het dienstverband. Alle medewerkers ondertekenen een verklaring dat zij de code zullen naleven.

De Gedragscode is niet vrijblijvend en bevat daarom ook procedures voor controle van naleving.

Gedragscode Verzekeraars 2018

Als lid van het Verbond van Verzekeraars houdt de Vereende zich aan de Gedragscode Verzekeraars. De Vereende heeft de drie kernwaarden van het Verbond: Omgaan met risico's, mogelijk maken en maatschappelijk betrokken zijn opgenomen in haar eigen Gedragscode Integriteit.

Omgaan met risico's
Wij willen onze klanten zekerheid bieden dat onze producten en dienstverlening adequaat zijn en dat zij door deskundige medewerkers met respect behandeld worden.

Mogelijk maken
Uit de manier waarop wij met (vragen van) klanten omgaan blijkt dat wij oplossingsgericht te werk gaan. Wij doen daarbij ons uiterste beste om voor problemen oplossingen te vinden. Hierbij spelen ook anderen zoals stafafdelingen en toeleveranciers een belangrijke rol

Maatschappelijk betrokken zijn
Onze maatschappelijke betrokkenheid blijkt op verschillende manieren uit ons gedrag. In onze beleggingsportefeuille komen geen maatschappelijk ongewenste beleggingen voor. Wij beleggen dus niet in activiteiten die bijvoorbeeld wapenhandel, kinderarbeid en drugshandel bevorderen. Ook hebben wij een verantwoord afvalbeleid, gebruiken wij waar mogelijk groene stroom en printen wij bewust.

De Vereende heeft tot doel mensen te verzekeren die, om wat voor omstandigheid ook, zich willen verzekeren maar moeite ondervinden bij het vinden van een verzekeraar of van een goede verzekering.

De Vereende doet dit onder andere door de organisatie van capaciteit, zodat hele grote risico’s toch verzekerd kunnen worden, zoals nucleaire- en terrorismerisico’s. Maar de Vereende doet dit ook door (rechts)personen die voor hun (bedrijfs)risico’s geen geschikte verzekering kunnen vinden, verder te helpen.

Eed of Belofte

De Directie heeft de belofte financiële sector afgelegd. De tekst hiervan is hieronder te lezen. Ook de leden van de Raad van Commissarissen hebben de eed of belofte afgelegd.

Het afleggen van de eed of belofte is tevens voor alle medewerkers verplicht en gebeurt ten overstaan van de voorzitter van de Directie, als hoogste functionaris, en de Compliance Officer, als vertegenwoordiger van de organisatie. Het is binnen de Vereende een formeel moment waarop het belang van de normen en waarden hardop uitgesproken wordt en medewerkers verklaren hun werkzaamheden professioneel uit te zullen oefenen. De Vereende wil daarmee benadrukken dat een functie in de financiële wereld niet iets vrijblijvends is maar, maatschappelijke, verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Dit formele moment draagt ook bij aan de bewustwording.

Ik beloof dat ikmijn functie als directeur integer en zorgvuldig zal uitoefenen;
een zorgvuldige afweging zal maken tussen alle belangen die bij de onderneming betrokken zijn, te weten die van de klanten, de aandeelhouders, de werknemers en de samenleving waarin de onderneming opereert;
in die afweging het belang van de klant centraal zal stellen en de klant zo goed mogelijk zal inlichten;
mij zal gedragen naar de wetten, reglementen en gedragscodes die op mij van toepassing zijn;
geheim zal houden wat mij is toevertrouwd;
geen misbruik zal maken van mijn kennis;
mij open en toetsbaar zal opstellen en mijn verantwoordelijkheid ken voor de samenleving;
mij zal inspannen om het vertrouwen in de financiële sector te behouden en te bevorderen.
Dat verklaar en beloof ik.

Actieplan Klimaatakkoord 

Op 10 juli 2019 tekenden 50 financiële instellingen in Den Haag het nationale commitment van de financiële sector aan de klimaatdoelen van Parijs. De Vereende is mede ondertekenaar van dit klimaatcommitment.

Wat zijn de concrete doelstellingen voor de financiële sector? En welke stappen neemt de Vereende? Lees alles in ons actieplan klimaatakkoord.