Wat heeft u als makelaar allemaal gemist afgelopen zomer?

12-09-2018 - De schoolvakanties zijn voorbij, de files zijn terug en u maakt zich vast en zeker op voor de laatste eindspurt van dit jaar. Mocht u tijdens de zwoele zomerdagen niet aan uw vakliteratuur zijn toegekomen, in deze nieuwsbrief adresseren wij enkele actualiteiten.

Huurrecht woonruimte

In praktijk zult u geregeld gebruik maken van het ROZ-model voor woonruimte (2017) bij het sluiten van huurovereenkomsten voor zelfstandige woonruimte. Een ander vaak gebruikt model is dat van Aedes, de vereniging van woningcorporaties. Vlak voor de zomervakantie heeft Aedes een nieuw model gepubliceerd, versie april 2018. Het modelhuurcontract bevat tevens een set van standaard algemene voorwaarden. Corporaties kunnen onderdelen van dit model aanpassen en afstemmen op het eigen beleid en de lokale situatie. Aedes heeft haar vorige model (van juli 2017) geactualiseerd naar aanleiding van rechtspraak op het gebied van boetebedingen en discussies over de aansprakelijkheid van verhuurders. Zo is er onder meer voor gekozen om “winstafdracht” (als gevolg van “illegale onderhuur”) niet meer contractueel vast te leggen en te volstaan met een specifiek boetebeding.

Huurrecht bedrijfsruimte

Bij de verhuur van bedrijfsruimte verlangen veel verhuurders van de huurders een zekere vorm van zekerheid (voor de verplichtingen van de huurder op grond van het huurcontract). De ROZ heeft begin juli 2018 een nieuw ROZ-model bankgarantie gepubliceerd. Het nieuwe model (voorzien van een handleiding) is deels in samenspraak met de Nederlandse Vereniging van Banken tot stand gekomen. Aanleiding voor de update van de bankgarantie was de reeks van arresten op het gebied van insolvente huurders. Kort gezegd is de bankgarantie niet in te roepen voor misgelopen huurinkomsten als de huurovereenkomst eindigt op grond van faillissement van de huurder. Verder bepaalt de bankgarantie dat deze ook kan worden ingeroepen door de rechtsopvolgers van de verhuurder.

Wwft

Op 10 juli 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel tot wijziging van de Wwft in verband met de implementatie van de vierde Europese anti-witwasrichtlijn (AMLD4). De officiële stukken zijn na te lezen onder Staatsblad nummers 239, 240 en 241 van dit jaar en Staatscourant 40948. Instellingen in de zin van de Wwft moeten voorafgaand aan de dienstverlening cliëntenonderzoek verrichten met het oog op risico’s op witwassen en financieren van terrorisme. In geval van een ongebruikelijke transactie, dient dat onverwijld gemeld te worden bij de Financial Intelligence Unit. In de media is een bekende bank onlangs beboet (althans heeft zij voor een fors bedrag geschikt) voor het nalaten van dit soort meldingen. Definities zijn in de nieuwe Wwft gewijzigd (onder meer die van UBO en PEP), diverse meldgrenzen zijn verlaagd (naar EUR 10.000) en instellingen als bedoeld in de Wwft zullen meer aandacht moeten geven aan de eigen risicoanalyse (opstellen risicobeleid) en aan de inrichting van compliance- en auditfuncties. 

Nieuwe consumentenvoorwaarden voor makelaars

De Vereniging Eigen Huis, Consumentenbond, NVM, VBO Makelaar en Vastgoedpro hebben onlangs de consumentenvoorwaarden herzien. De nieuwe consumentenvoorwaarden gaan in per 1 september jl. Insteek is om in begrijpelijke en heldere taal uiteen te zetten wat een consument van een makelaar mag verwachten. In de consumentenvoorwaarden is ook stilgestaan bij bijzondere situaties zoals echtscheiding of overlijden. In praktijk ontstaan in deze situaties helaas nogal eens discussies waar ook de makelaar veelal in wordt meegezogen.

Auteur:

mr. Cornélie Arnouts, Dentons Boekel

cornélie.arnouts@dentons.com

Cornélie Arnouts