Voorkomen is beter dan genezen


14 oktober 2020 - Het is een oud gezegde en de betekenis is duidelijk: het is beter om een probleem te voorkomen dan achteraf de brokstukken op te ruimen. Om een mogelijke beroepsfout te voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken, kan het raadzaam zijn zo vroeg mogelijk contact met ons op te nemen. Een claim kan dan mogelijk voorkomen worden door in een vroegtijdig stadium advies aan één van onze BAVAM-juristen te vragen.

In het voorkomen van schadeclaims zoeken wij de samenwerking met onze klanten en juichen wij het vragen van advies toe. Hierbij houden wij rekening met uw commerciële belangen. Dit is een service die wij aan onze klanten bieden en dit is in de premie begrepen. Het kost dus geen eigen risico of no-claim korting.

Schade tijdig melden

Onze polisvoorwaarden geven aan dat u ons zo spoedig mogelijk in kennis moet stellen van een aanspraak of omstandigheid, waaruit voor ons een verplichting tot schadevergoeding kan ontstaan. U moet een schade dus tijdig melden. Doet u dat niet op tijd, dan kan dat er mogelijk toe leiden dat wij de schade niet in behandeling nemen. Dat wilt u natuurlijk voorkomen en dat willen wij ook. Wij willen u immers graag bijstaan als u met een claim wordt geconfronteerd. U betaalt tenslotte premie om in geval van een claim geholpen te worden en u wilt schadeloos worden gesteld als u vanwege een beroepsfout aan een klant of een derde een schade moet vergoeden.

Polisvoorwaarden

In onze polisvoorwaarden worden een aanspraak en een omstandigheid genoemd. Maar wat zijn dat nu?

Aanspraak

In de polisvoorwaarden omschrijven wij een “aanspraak” als een:

“Vordering tot vergoeding van schade voortvloeiend uit beweerdelijk gemaakte fouten ingesteld tegen verzekerde(n)”.

In geval van een aanspraak bent u dus daadwerkelijk aansprakelijk gesteld en geconfronteerd met een vordering tot schadevergoeding. Daarin ligt het verschil met een omstandigheid, dat wij hieronder nader zullen toelichten.

Omstandigheid

In onze polisvoorwaarden is een “omstandigheid” als volgt omschreven:

Feiten die voortvloeien uit of verband houden met bepaalde handelingen of nalatigheden waaruit een reële dreiging tot een aanspraak kan worden afgeleid.

Bij een omstandigheid in bovengenoemde zin gaat het om feiten waaruit een voldoende reële dreiging voortvloeit en welke voldoende concreet zijn.

De ratio achter de omstandighedenmelding is het belang dat er tijdig door onze verzekerden melding wordt gemaakt van het kunnen ontstaan van een mogelijke aanspraak van klanten of derden op een schadeclaim welke voortvloeit uit door onze verzekerden vermeende gemaakte fouten in hun beroepsuitoefening.

Ook hier geldt weer dat het zowel voor u als voor ons van belang is dat de mogelijke schadeclaim en de aansprakelijkheid zo vroeg mogelijk worden beoordeeld. Daarmee kan wellicht een schadeclaim worden voorkomen of de hoogte van de schade worden verminderd. Wij vragen u dan ook om contact met ons op te nemen zodra u weet dat er wellicht een beroepsfout door u is gemaakt en er een reële mogelijkheid is dat een schadeclaim kan volgen.

Ondersteuning bij (onder andere) tuchtzaken

Als laatste willen wij onder uw aandacht brengen dat wij als extra service ondersteuning verlenen bij tuchtzaken (NVM, VBO, NRVT) en klachtprocedures bij het KiFiD en de Geschillencommissie Makelaardij. Wij kunnen u helpen met het opstellen van het verweer en u bijstaan tijdens de hoorzitting.

Het is van belang om goed verweer te voeren aangezien een gegronde klacht mogelijk kan leiden tot een bij de civiele rechter ingestelde vordering tot schadevergoeding.

Bij andere aanbieders moet u soms voor deze extra service een toeslag betalen of is hiervoor helemaal geen dekking. Dat is bij de BAVAM-polis niet het geval en staat u er nooit alleen voor.

Wij staan voor u klaar

Omdat wij ons uitsluitend richten op de beroepsaansprakelijkheid van assurantiebemiddelaars,  bemiddelaars bij financieringen en hypotheken, makelaars en/of taxateurs in onroerende zaken en financieel planners, kennen wij de dagelijkse praktijk van deze beroepsgroepen door en door. Onze kennis en ervaring zetten wij niet alleen in bij de behandeling van claims, maar ook om schadeclaims te voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken. Ons team bestaat uit vijf juristen en zij beschikken over de gespecialiseerde kennis om u van een goed advies te voorzien. Zij kunnen u helpen te voorkomen dat er een conflict tussen u en uw klanten over de uitvoering van uw dienstverlening ontstaat.

Wij zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar tussen 9:00 en 17:00 uur op het telefoonnummer 070-319 53 20 of via ons e-mailadres schade.bavampolis@vereende.nl.

Auteurs

Sandra Groen en Wim ter Weele, senior juristen beroepsaansprakelijkheid de Vereende

Wim ter Weele auteursandra groen vk