De Vereende actief in succesvol Webinar overstroming


8 februari '23 - Exact 70 jaar na de watersnoodramp in 1953 organiseerde het Verbond van Verzekeraars op 1 februari 2023 een Webinar over de risico’s van overstroming van primaire waterkeringen. Rode draad door dit Webinar was het initiatief vanuit het Verbond om te kijken welke mogelijkheden er zijn om schades te compenseren voortvloeiende uit een onverhoopt falen van een primaire waterkering. Het streven hierbij is dat voor particulieren per 1 januari 2025 schaden als gevolg van een dergelijke dijkdoorbraak is gedekt onder de opstal- en inboedelpolis. Uiteraard zijn we hierbij ook afhankelijk van politieke processen

Het Verbond trekt hierbij, naast belangrijke stakeholders als de overheid, nauw op met de Vereende die met de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden en de Atoompool veel ervaring heeft met het opzetten en managen van grote (her)verzekeringspools. Niet vreemd dus dat naast Geeke Feiter en Timo Brinkman vanuit het Verbond, Professor Wouter Botzen hoogleraar Economie van Klimaatverandering en Natuurrampen en Detmer Koekoek van Verbondspartner Royal HaskoningDHV, drie collega’s van de Vereende hun bijdrage mochten leveren aan dit succesvolle evenement. Met Marianne Heezen aan tafel en Johan Visser en Lodie van Duijse als moderators was de Vereende goed vertegenwoordigd.

 

Samen met het Verbond zal de Vereende in een organisatorische en kennis inbrengende rol er alles aan doen om met de overheid tot een werkende oplossing te komen voor schade zoals in Zeeland 70 jaar geleden. Dat hopen we natuurlijk nooit meer mee te maken. Mocht er zich onverhoopt in de toekomst wél een dergelijk evenement voordoen dan willen wij met dit ambitieuze project bereiken dat de financiële gevolgen voor particulieren in getroffen gebieden zo beperkt mogelijk zijn. Het Verbond wil in een later stadium ook kijken wat de sector, al dan niet operationeel, extra kan betekenen voor het MKB.

 

Zekerheid bieden waar de tijd om vraagt en onverzekerbaarheid zo veel mogelijk voorkomen zijn hierbij belangrijke doelstellingen.