De premie van uw BAVAM-polis is niet tijdig betaald. Hoe zit het met de dekking?


13 januari 2021 - Eén van de vereisten voor het verkrijgen en behouden van verzekeringsdekking is het tijdig betalen van de premie. Soms komt het voor dat de premie niet op tijd wordt betaald. Dit kan verschillende oorzaken hebben;  u kunt vergeten zijn de premie over te maken of er is bijvoorbeeld onvoldoende saldo op uw rekening om de premie via automatische incasso te innen.

Als de premie, om wat voor reden dan ook, niet op tijd wordt betaald, zullen wij de verzekering niet direct opzeggen en evenmin direct de dekking opschorten. Wij zullen u eerst een betalingsherinnering sturen om u er op te wijzen dat wij de premie nog niet hebben ontvangen, en u verzoeken alsnog aan uw betalingsverplichting te voldoen. Als betaling dan toch achterwege blijft, zullen wij de dekking opschorten. Wat kunnen de gevolgen zijn van schorsing van de dekking op uw BAVAM-polis?

Premiebetalingsplicht

 

Hoewel het overgrote deel van de verzekeringnemers de premie op tijd betaalt, krijgen wij soms de vraag wat er gebeurt als de premie toch een keer te laat wordt betaald. Wij leggen dat daarom graag nog eens uit. De vervolgpremie van de BAVAM-polis moet uiterlijk betaald zijn op de 30e dag nadat deze verschuldigd is. Is de premievervaltermijn bijvoorbeeld 1 januari dan is dat de dag dat de premie verschuldigd is en moet de premie uiterlijk op 31 januari ontvangen zijn.

 

Opschorten

 

Na het verstrijken van die 30 dagen zullen wij de verzekeringnemer aanmanen om binnen een termijn van 14 dagen alsnog te betalen. Is de betaling na 14 dagen (gerekend vanaf de dag na ontvangst van de aanmaning) nog niet ontvangen, dan zal de dekking op dat moment door ons worden opgeschort. Vanaf het moment van opschorting wordt geen dekking verleend voor aanspraken die voortvloeien uit beroepsfouten die zijn gemaakt gedurende de opgeschorte periode. Dit geldt ook als deze pas na de opgeschorte periode worden ingesteld of bekend worden.

 

De verplichting om de premie te betalen, blijft ook nog steeds gelden tijdens de opschorting. Blijft de betaling uit, dan zullen wij de polis uiteindelijk royeren.

Dekking weer van kracht

 

De dekking wordt weer van kracht op de dag nadat wij de verschuldigde premie in zijn geheel hebben ontvangen. Wanneer er sprake is van termijnbetalingen geldt dat de dekking weer in kracht wordt hersteld nadat alle onbetaalde termijnen door ons zijn ontvangen. Van de dekking blijven dan uitgesloten aanspraken die voortvloeien uit beroepsfouten, die zijn gemaakt gedurende de opgeschorte periode.

Voorkom opschorting

 

De (financiële) schade bij een aansprakelijkstelling kan flink oplopen. Het is dus van groot belang dat de premie op tijd betaald wordt en hiaten in de dekking worden voorkomen.

 

Wij adviseren onze klanten om in een vroegtijdig stadium met ons contact op te nemen voor een betalingsregeling als zij in een positie komen dat zij de premie niet tijdig kunnen betalen. Wij kunnen dan beoordelen of een betalingsregeling kan worden getroffen, zodat de dekking in stand kan worden gehouden.