Akkoord over aanpassingen EU-richtlijn motorrijtuigverzekeringen


22 september '21 - Sinds mei 2017 is de Europese Commissie bezig om de huidige EU-richtlijn motorrijtuigverzekeringen (nr. 2009/103) aan te passen. Dat begon met een publieke consultatie en vervolgens is er een concreet voorstel gedaan. Dat voorstel is uitgebreid behandeld in het Europese Parlement en alle wensen en opmerkingen zijn uiteindelijk langdurig uit onderhandeld in het zogeheten 3-partijen overleg tussen vertegenwoordigers van de Commissie, Parlement en Ministerraad. Dit heeft eind juni 2021 geleid tot een ‘’politiek akkoord’; de definitieve, uitgewerkte en vertaalde teksten worden dit najaar verwacht. In deze bijdrage zullen wij de belangrijkste punten toelichten. Deze richtlijn vormt ook de basis voor de Nederlandse Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (Wam).

Reikwijdte van de richtlijn

De opkomst van allerlei nieuwe typen (elektrische) voertuigen, zoals de bekende ‘stepjes’ leidt tot de vraag hoever de verzekeringsplicht nu eigenlijk reikt.  Die vraag is de laatste jaren ook regelmatig opgekomen voor wat de toedracht en plaats van het ongeval betreft en heeft geleid tot diverse uitspraken van het Europese Hof van Justitie. Uiteindelijk is er overeenstemming over een aangepaste definitie van het begrip motorrijtuig, waarbij er een ondergrens komt naar gewicht en snelheid. Daarmee vallen voortaan kleine / lichte voertuigen buiten de werking van de richtlijn. Hierbij merken we op dat de richtlijn een minimum geeft voor de lidstaten. Het staat de overheden vrij zelf verdergaande regels op nationaal niveau te hanteren. Op dit onderwerp komen wij in de nabije toekomst graag terug.

Insolvente verzekeraar

Tot nu toe bevat de huidige richtlijn geen bepalingen over de gevolgen na schade door een verkeersongeval bij het faillissement van een Wam-verzekeraar. In de E.U zijn de afgelopen jaren wel regelmatig situaties geweest waarbij dit aan de orde was en waarbij claimanten in de problemen zijn geraakt. In het kader van consumentenbescherming is het daarom belangrijk dat ook hiervoor een oplossing zou komen. Dit niet alleen op nationaal niveau maar ook ‘cross border’, als u bijvoorbeeld in Roemenië zou worden aangereden door een aldaar verzekerd voertuig, waarvan de WA-verzekeraar inmiddels insolvent blijkt. Dit soort situaties zijn tamelijk complex, in een volgende nieuwsbrief zullen wij hier nog eens wat langer bij stilstaan. Voor nu kunnen wij vast melden dat er in basis een verplichting komt voor de lidstaten om hierover aanvullende en beschermende bepalingen op te nemen in hun wet. In Nederland is dit overigens al deels geregeld via de huidige Wam, waarin sinds jaar en dag al via het Waarborgfonds Motorverkeer een dekking bestaat in geval van een insolvente Nederlandse (!) Wam-verzekeraar.

Cross border controles op de aanwezigheid van geldige WA-verzekering

Naar de huidige regels is het niet mogelijk een buitenlands voertuig van elders uit de EU te controleren op de aanwezigheid van een geldige verzekering. In het kader van de verdere bestrijding van het onverzekerd rijden is het daarom gewenst dit wel mogelijk te maken. In principe is daarover nu ook een akkoord; een en ander heeft wel te passen binnen de geldende regels  Daarnaast moeten er ook technische voorzieningen komen (IT) om deze internationale uitwisseling van gegevens mogelijk te maken.

Verklaring voor schadevrij rijden

Er worden problemen ervaren met het meenemen van de eventuele schadevrije jaren naar een verzekeraar in ander EU-land. Daarom is/wordt gewerkt aan een standaardisatie van de afgifte van een desbetreffende verklaring. Via een nog uit te werken ‘dellegated act’ zullen daartoe nadere aanwijzingen worden opgesteld.  

Tot slot

Pas 24 maanden na de officiële publicatie van de definitieve tekst moet de Nederlandse Wam dienovereenkomstig zijn aangepast. We hebben dus nog even de tijd om aan de nieuwe regels te wennen en onze lezers nog meer in detail te informeren.

 

Auteur

Jelle Smits

Jelle Smits auteur