Actieplan klimaat akkoord Vereende gereed


11 januari '23 - Op 10 juli 2019 tekenden 50 financiële instellingen in Den Haag het nationale commitment van de financiële sector aan de klimaatdoelen van Parijs. De Vereende is mede ondertekenaar van dit klimaatcommitment. De financiële sector (banken, pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders) nam hiermee deel aan de initiatieven om een bijdrage te leveren aan de uitvoering van het Akkoord van Parijs en het Klimaatakkoord, dat inmiddels wordt voortgezet door het Nationaal Klimaat Platform.

Het doel

Het Klimaatakkoord heeft tot doel om de uitstoot van broeikasgassen (hierna kortweg aangeduid als CO2, inclusief CO2 equivalenten van andere broeikasgassen) in 2030 op een kosteneffectieve wijze met 49% te verminderen ten opzichte van 1990. Centraal in het commitment is dat iedere partij zich primair zal richten op de activiteiten die het meest direct in de eigen invloedssfeer liggen, die passen bij de financiële risico-rendement doelstelling en die aansluiten op de rol van de desbetreffende partij in de financiële keten. 

Samenwerking

De afgelopen periode is er overleg geweest met andere ondertekenaars, om zo de meest zinvolle meting te ontwikkelen en effectief te kunnen sturen op klimaatverbetering en weloverwogen keuzes te kunnen maken met betrekking tot onze beleggingen. Het Klimaatakkoord raakt alle sectoren van de Nederlandse economie en samenleving, en vraagt om brede steun en effectieve medewerking van alle betrokkenen en belanghebbenden. 

de Vereende

In het actieplan Klimaat Akkoord kunt u lezen wat de doelstellingen exact zijn voor de financiële sector. In het akkoord staat ook welke stappen de Vereende al heeft genomen en nog verder zal nemen. Door deze samenwerking en deze aanpak probeert de Vereende een rol van betekenis te spelen op het gebied van klimaatverbetering. Tevens is de reductie van de broeikasgassen in de investeringen gerapporteerd voor de jaren 2020, 2021 en (voorlopig) 2022.

realisatie CO2 reductie

Lees het actieplan