Wat is een garantieclausule

Een garantieclausule is een clausule die de eisen aangeeft waaraan voldaan moet worden om de afgegeven dekking niet in gevaar te brengen. Garantieclausules worden voor verschillende verzekeringen toegepast, bijvoorbeeld een alarmclausule bij het verzekeren van motorrijtuigen of inventaris en goederen tegen diefstal, of de clausule Elektrakeuring bij brandverzekeringen voor bedrijven. Voor veel consumenten zijn dit dus de spreekwoordelijke ‘kleine lettertjes’ van de polis.

Hoe werkt het

Een bekend voorbeeld van een garantieclausule is de alarmclausule bij duurdere inboedels of –zoals bij het voorbeeld hieronder- bij een bedrijfsmatige inventaris. Zo’n alarmclausule kan als volgt opgesteld zijn:

 

De verzekering is aangegaan op voorwaarde, dat de bedrijfsruimte in het omschreven gebouw is voorzien van een alarminstallatie.

De dekking voor schade door diefstal of poging daartoe en vandalisme is uitsluitend van kracht voor zaken, die zich bevinden in die bedrijfsruimte

Verzekerde is verplicht:

  • een onderhoudscontract voor deze alarminstallatie met een door de maatschappij akkoord bevonden beveiligingsbedrijf af te sluiten en in stand te houden;
  • zorg te dragen voor het volledig ingeschakeld zijn van de alarminstallatie zolang verzekerde of zijn personeel niet in de van de alarminstallatie voorziene bedrijfsruimte aanwezig is;
  • ervoor te zorgen dat de alarminstallatie naar behoren kan functioneren en, indien de alarminstallatie - door een defect of anderszins - zich op enig moment niet in deze werkvaardige bevindt, zo spoedig mogelijk maatregelen te treffen om de alarminstallatie weer naar behoren te kunnen laten functioneren.
  • in geval van voorgenomen wijziging of vervanging van de alarminstallatie met uitvoering te wachten op goedkeuring door de maatschappij.

Indien verzekerde niet aan bovengenoemde verplichting voldoet, heeft de maatschappij het recht vergoeding ter zake van schade aan zaken in het omschreven gebouw door diefstal of poging daartoe en vandalisme te weigeren

 

Wanneer er bij deze verzekerde wordt ingebroken, moet verzekerde dus aantonen dat:

  • Er een alarminstallatie aanwezig was;
  • Met een onderhoudscontract;
  • Het alarm was ingeschakeld ten tijde van de inbraak.

Kan verzekerde dit niet aantonen dan zal de verzekeringsmaatschappij de schade-uitkering weigeren.

Aandachtspunten bij garantieclausules

Het gebruik van garantieclausules is voor verzekeringsmaatschappijen een goede manier om een  risico beheersbaar te houden. Zolang de verzekerde zich netjes houdt aan de garantiebepaling is het voor de verzekeraar een acceptabel risico om te verzekeren. Houdt verzekerde zich niet aan de bepaling dan is er geen dekking.

In de praktijk zijn de zaken echter bijna nooit zo zwart-wit als hierboven geschetst. Want stel dat in het voorbeeld van de alarmclausule de verzekerde niet kan aantonen dat er een onderhoudscontract was, maar wel dat het alarm naar behoren werkte en goed was ingeschakeld. Is het dan redelijk van de verzekeraar om de schade af te wijzen? Zou een beroep op deze garantieclausule overeind blijven wanneer dit getoetst wordt door een rechter? Uit jurisprudentie blijkt dat het antwoord op deze vragen ‘nee’ luidt. Er moet een causaal verband bestaan tussen het niet naleven van de garantiebepaling en het ontstaan van de schade. Wanneer dat verband ontbreekt, dan zou de verzekeraar zich niet moeten beroepen op de uitsluiting.

De communicatie van de verzekeraar rond het gebruik van garantieclausules speelt een ook belangrijke rol. Het is niet raadzaam voor een verzekeraar om een risico ongezien te accepteren en plompverloren een aantal garantieclausules op de polis te zetten, zonder dit uitdrukkelijk te melden. Een verzekerde zal niet altijd even aandachtig zijn polis lezen. Wanneer deze verzekerde bij schade wordt geconfronteerd met een afwijzing dan zal deze daar (terecht) geen genoegen mee nemen. De klant heeft verschillende mogelijkheden om de beslissing van de verzekeraar aan te vechten, bijvoorbeeld via het Kifid.  Wanneer de verzekeraar niet voldoende zorgvuldig is geweest in zijn communicatie dan is er een goede kans dat de klant in het gelijk wordt gesteld en de schade alsnog moet worden uitgekeerd. En dat staat nog los van de mogelijke imagoschade voor deze verzekeraar.

De juiste manier

Een verzekeraar die gebruik wil maken van garantieclausules doet er goed aan dit vooraf duidelijk te maken aan de verzekerde en/ of de assurantieadviseur.  Er moet goed uitgelegd worden welke eisen er gelden, en het is aan te raden om bij het aangaan van de verzekering te toetsen of verzekerde aan deze eisen voldoet. De Vereende geeft bijvoorbeeld pas dekking af wanneer er bevestigd is dat aan alle eisen is voldaan. Aan de ene kant lijkt dat streng, maar op deze manier voorkomen wij teleurstelling bij schade. Voor de assurantieadviseur op een lopende polis is het raadzaam om gedurende de looptijd van het contract periodiek te toetsen of verzekerde nog steeds aan alle eisen voldoet. Zo zorgen we er samen voor dat onze klant goed verzekerd is en blijft.